4 kwietnia 2017

Lekarz zapłaci za niepoinformowanie chorego o wszystkich metodach leczenia

Polscy lekarze wciąż nie przedstawiają pacjentom wszystkich dostępnych terapii, ograniczając się do tych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tymczasem z przepisów jasno wynika, że chory ma prawo do pełnej informacji na temat dostępnych metod leczenia, nawet jeśli nie są one finansowane przez państwo. Za nieprzedstawienie ich, lekarzowi grozi odpowiedzialność karna. I to niezależnie od tego, czy pacjent poniósł szkodę, czy nie.

Brak pełnej informacji o sposobach leczenia narusza art. 16 ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którym pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu wskazanych prawem informacji.

Wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 marca 2005 r. (sygn. akt I ACa 784/04,) i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 26 lutego 2010 r. (sygn. akt I ACa 51/10) potwierdzają, że wina lekarza ma miejsce nie tylko wtedy, gdy zabieg powoduje powstanie szkody, ale też, gdy lekarz pozbawia pacjenta możliwości wyboru sposobu leczenia.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum