7 czerwca 2017

Minister zdrowia o bólu do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do RPO wpłynęła odpowiedź ministra zdrowia w sprawie dostępności znieczulenia farmakologicznego do porodu.

W odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, że szpitale sukcesywnie wdrażają metody i procedury postępowania w łagodzeniu bólu porodowego zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U., poz. 1997).

Z przeprowadzonej przez Ministerstwo ankiety wynika, że spośród 296 szpitali, 91 proc. ankietowanych podmiotów leczniczych, na swoich oddziałach położniczo-ginekologicznych, ma opracowany w formie pisemnej i zaakceptowany przez personel medyczny tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.

Problemem jest jednak brak anestezjologów, mimo że liczba anestezjologów sukcesywnie, z roku na rok rośnie.

Minister podkreślił też, że obecnie trwają prace ministerialnego Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Założeniem projektowanej regulacji jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek i ich dzieci.

Więcej w Medexpress

Archiwum