17 marca 2017

MZ odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich w kwestii standardów medycznych

Minister Zdrowia udzielił Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi na wystąpienie dotyczące wykreślenia z ustawy o działalności leczniczej upoważnienia ustawowego do określania standardów postępowania medycznego.

W odpowiedzi Minister Zdrowia wyjaśnił, że zmiana przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego jest konsekwencją propozycji zgłoszonej przez Naczelną Radę Lekarską w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

NRL postulowała wykreślenie upoważnienia ustawowego do określania jakichkolwiek standardów, podnosząc że stanowi ono „jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy”. Uwaga ta, co do zasady, została uwzględniona.

W ocenie Ministra Zdrowia uzasadnione byłoby jednak przyznanie mu uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, wytycznych lub zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Takie wytyczne lub zalecenia dla poszczególnych dziedzin medycyny opracować powinny odpowiednie stowarzyszenia, będące towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Takie uprawnienie zostało wpisane do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest ono obecnie przedmiotem prac Sejmu.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum