13 października 2017

Naczelna Rada Lekarska przeciwna ujawnianiu danych lekarzy

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do ministra zdrowia wniosek o podjęcie działań, które zabezpieczą przed ujawnieniem dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów podawane na etapie składania wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą jest jawny i nie ma podstaw prawnych do ograniczania zakresu tej jawności, co należy rozumieć jako zgodę na ujawnianie tych danych.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca także uwagę, że w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dane kontaktowe, takie jak: adres poczty elektronicznej i numer telefonu są chronione na gruncie ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Cały materiał.

Archiwum