10 lipca 2017

Obowiązkowy dostęp do tłumacza w ratownictwie? NiK pozytywnie o propozycjach zmian

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała zmiany planowane w ustawie o języku migowym – poinformowała NIK. Proponowane zmiany umożliwią zobowiązanie m.in. szpitali, policji i straży pożarnej do zapewnienia dostępności tłumaczenia języka migowego.

Z prośbą o ocenę projektu zwróciła się do NIK senacka Komisja Ustawodawcza. Prace nad udoskonaleniem przepisów zostały zainspirowane wnioskami de lege ferenda (dotyczącymi ustawy nieuchwalonej) opracowanymi przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 60 instytucjach publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej.

Jak wykazali inspektorzy NIK, obecny poziom realizacji przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest bardzo niski. Nawet tam, gdzie podjęto jakiekolwiek działania, nie wzięto pod uwagę specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. W konsekwencji osoby niesłyszące w dalszym ciągu mają utrudnioną drogę do pełnej samodzielności i w praktyce są wykluczane z życia społecznego – twierdzi NIK.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum