30 stycznia 2017

Pakiet onkologiczny: konsylia bez zmian

Projekt, który był rozpatrywany 25 stycznia 2017 r. przez Komisję Zdrowia, nie wprowadza żadnych przepisów dotyczących konsyliów, ani nie modyfikuje dotychczas obowiązujących. „Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie reguluje, ani w żadnym miejscu nie odnosi się do przepisów dotyczących konsyliów. Tę kwestię reguluje tzw. rozporządzenie koszykowe z zakresu leczenia szpitalnego” – tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Projekt nowelizacji tego rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych w ramach odrębnego procesu legislacyjnego, po uchwaleniu ustawy.

Obok utrzymania zasady organizacji konsyliów zaproponowano w nich wprowadzenie możliwości odstąpienia od ich zwoływania w uzasadnionych medycznie przypadkach, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Wstępne propozycje zasygnalizowane w tych materiałach nie są jednak przedmiotem jakichkolwiek prowadzonych obecnie prac legislacyjnych.

Informację publikuje serwis medexpress.pl

Archiwum