15 marca 2017

Samorząd lekarski: Bruksela nie powinna wtrącać się w amalgamat

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Rady Ministrów o podjęcie działań związanych z właściwym wdrożeniem spodziewanych regulacji w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego.

„Mając na uwadze zaawansowane prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008PE, które będzie określać warunki stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej rtęci oraz produktów z jej dodatkiem, w tym amalgamatu stomatologicznego,

dostrzegając, iż z przebiegu dotychczasowych prac legislacyjnych należy wnioskować, iż stosowanie amalgamatu stomatologicznego zostanie poddane daleko idącym ograniczeniom, mającym bezpośredni wpływ na warunki wykonywania zawodu lekarza dentysty, a także na koszty świadczeń stomatologicznych, w szczególności świadczeń finansowanych ze środków publicznych.” – stwierdza prezydium NRL w oświadczeniu.

„Naczelna Rada Lekarska apeluje do Rady Ministrów o podjęcie wieloresortowych, skoordynowanych działań w celu zapewnienia, aby spodziewane regulacje prawa unijnego w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego zostały wdrożone w Polsce we właściwy sposób, uwzględniający uzasadnione potrzeby lekarzy dentystów oraz ich pacjentów.

Należy podkreślić, że koszty ponoszone przez praktyki stomatologiczne na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu, serwisowanie i utrzymywanie skutecznych środków w zakresie ochrony środowiska są znaczne, a w przypadku zmian, o których mowa, należy się spodziewać dalszego ich wzrostu. Celem stosowania separatorów amalgamatu jest zaś wyłącznie ochrona środowiska, która jest zadaniem należącym do władz państwowych oraz samorządu terytorialnego. Stosowanie separatorów amalgamatu nie służy ani zapewnieniu lepszej jakości świadczeń stomatologicznych, ani ułatwieniu pracy lekarzy dentystów.”

Więcej w Gazeta Lekarska

Archiwum