17 lutego 2017

Uczelnia Łazarskiego opracowuje model skoordynowanej opieki onkohematologicznej

Eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia warszawskiej Uczelni Łazarskiego podjęli się wypracowania modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad chorymi z nowotworami krwi w formule Platformy Dialogu Kluczowych Interesariuszy Systemu.

Opracowany drogą dialogu środowiskowego model ma być skoncentrowany na najważniejszych potrzebach chorego czyli na połączeniu szybkiej i sprawnej diagnostyki z dostępem do nowoczesnych terapii, rehabilitacji i innych świadczeń komplementarnych, a jednocześnie dostosowany do możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia.

Według OECD czynniki warunkujące skuteczność przeciwdziałania chorobom nowotworowym to dostępność zasobów czyli kadry, aparatury i leków, organizacja procesu leczenia oraz strategiczne zarządzanie systemem zapobiegania i leczenia nowotworów (strategie narodowe i regionalne).

Więcej w serwisie Zdrowie ABC

Archiwum