7 marca 2017

Wyroki NSA w sprawie refundacji leków na TRAPS

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na refundację leku dla dzieci chorujących na bardzo rzadką chorobę TRAPS.

Objawia się ona często nawracającymi stanami zapalnymi. Pojawiają się one nagle. Gorączka sięgająca 41 stopni prowadzi do wyniszczania organizm. Zdarza się, iż napad gorączki przebiega tak gwałtownie, że chore dziecko trafia na intensywną terapię.

Istotą problemu prawnego było to, czy na gruncie ustawy o refundacji za zgodne z prawem należy uznać stanowisko Ministra Zdrowia odmawiające zgody na refundację leku dopuszczonego w Polsce do obrotu, lecz niedostępnego na krajowym rynku.

Sąd wskazał, iż nie ma wątpliwości, że prokonstytucyjna wykładania art. 39 ustawy o refundacji prowadzi do jedynego wniosku, że jako produkt medycznie niezbędny i w Polsce niedostępny, wnioskowany lek może być refundowany w trybie określonym w tym przepisie.

Ponadto sąd wskazał, iż w sprawie o podobnym stanie faktycznym (sygn. II GSK 2765/16) – w procesie wykładni prawa nie należy opierać się wyłącznie na wykładni językowej, ale w oparciu o unormowania art. 30 oraz art. 38 Konstytucji RP należy stosować dyrektywę interpretacyjną, zgodnie z którą wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony – „in dubio pro vita humana” (w razie wątpliwości wydaje się wyrok na korzyść życia ludzkiego).

Orzeczenie omawia Rzeczpospolita

Archiwum