27 grudnia 2016

Zwiększenie wymagań dla świadczeń szpitalnych związanych z ciążą

Minister zdrowia w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, skierowanym do konsultacji społecznych 21 grudnia 2016 roku, przewiduje rozszerzenie wymagań dla świadczeniodawców sprawujących opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem, ze szczególnym uwzględnieniem ciąż powikłanych.

Świadczeniodawcy będą zobowiązani do stosowania standardów postępowania medycznego z zakresu opieki okołoporodowej w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz łagodzenia bólu porodowego.

W wypadku świadczeń neonatologicznych proponuje się zarówno zwiększenie wymagań kadrowych, jak i sprzętowych. Projekt przewiduje, że przy I i II poziomie referencyjności wymagana będzie całodobowa opieka położnej we wszystkie dni tygodnia (przy II poziomie również psychologa w wymiarze 0,5 etatu) oraz stanowisko do odciągania pokarmu i chłodziarki do przechowywania mleka. W placówkach zapewniających III poziom referencyjności wymagane będzie dodatkowo zatrudnienie osoby prowadzącej fizjoterapię i logopedy (w wymiarze 0,5 etatu).

Nowelizacja miałaby wejść w życie już następnego dnia po jej ogłoszeniu, ale świadczeniodawcy nie spełniający nowych wymogów będą mogli realizować świadczenia na dotychczasowych zasadach przez okres, na jaki zawarto umowę z NFZ, nie dłużej jednak niż do 1 sierpnia 2017 roku.

Informację podał serwis Zdrowie ABC

Archiwum