21 kwietnia 2021

Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-2E, W-2F, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 r. poz. 514 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r., poz. 965 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2) zmieniona Nr 7/18/VIII z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 23/19/VIII z dnia 31 maja 2019 r., Nr 34/19/VIII z dnia 18 października 2019 r., Nr 22/20/VIII z dnia 11 grudnia 2020 r. , Nr 1/21/VIII z dnia 29 stycznia 2021 r i Nr 9/21/VIII z dnia 16 kwietnia 2021 r.
Opis procedury

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu

 

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska przyznaje na obszarze RP warunkowe prawo wykonywania zawodu, na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty .

Wymagane dokumenty
 1. „Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,” (W-2F), zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom/duplikat dyplomu spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów);
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli taki tytuł posiada;
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; (wzór orzeczenia w części Formularze)
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód
 8. Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza
 9. Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz odbył
 10. Dokument tożsamości
 11. 2 zdjęcia paszportowe
Formularze
 1. Wniosek – W2F
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia
Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Tryb odwoławczy Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uwagi  

 • Dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.
 • W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 • Dokument Prawo wykonywania zawodu przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat bez możliwości jego przedłużenia czy wydania nowego prawa wykonywania zawodu na warunkach określonych w art. 7 ust.2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty po upływie 5 lat od daty jego wydania

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 13.04.2022; KJ

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->