26 lutego 2015

Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie

Podstawa prawna
 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
Opis procedury Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem.
Wymagane dokumenty
 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem”,
 2. decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego, albo decyzja właściwego Wojewody o uznaniu za obywatela polskiego,
 3. dowód osobisty,
 4. „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
Formularze 1. Wniosek – W4A
Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi Miesiąc
Tryb odwoławczy Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uwagi Dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca członka okręgowej izby lekarskiej, który na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo decyzji właściwego Wojewody uzyskał obywatelstwo polskie.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 3 SIERPNIA 2018 R.; KJ