31 marca 2015

Wariant I

Dla szkoleń organizowanych w Warszawie – na 30 dni przed szkoleniem, w biurze Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy z załącznikami:

  • KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej z wpisem w przedmiocie działalności punktu 85.59 B z PKD,
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru w wysokości 500 zł. Jeśli do wniosku dołączony jest więcej niż jeden wniosek „Informacja o formie kształcenia”, opłata powiększona jest o iloczyn zgłoszonych szkoleń (250 PLN x liczba szkoleń).

2. Wniosek: Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia
z załącznikami:

  • CV kierownika naukowego oraz wykładowców

3. Wniosek: Informacja o formie kształcenia z załącznikami:

  • program szczegółowy,
  • wzór zaświadczenia dla uczestników z uwzględnieniem informacji o ilości przysługujących lekarzowi punktów,
  • regulamin kształcenia,
  • CV kierownika naukowego oraz wykładowców.
Wszystkie wzory wniosków / formularzy dostępne są na stronie OIL w Warszawie w zakładce Punkty Edukacyjne.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 31.10.2017 R.; KJ