31 marca 2015

Wariant II

Dla szkoleń organizowanych na terenie całej Polski, należy wysłać do Naczelnej Izby Lekarskiej niżej wymienione dokumenty:

1. Wniosek: Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia wraz
z załącznikami (telefon kontaktowy do NIL 22 559-13-32)

NIL potwierdza spełnienie warunków kształcenia, organizator otrzymuje uchwałę, którą należy złożyć z wymienionymi poniżej wnioskami w biurze Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie:

1. Uchwała potwierdzająca spełnienie warunków kształcenia wydana przez NIL.

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy z załącznikami:

• KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej z wpisem w przedmiocie działalności punktu 85.59 B z PKD,

• dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru w wysokości 500 zł. Jeśli do wniosku dołączony jest więcej niż jeden wniosek „Informacja o formie kształcenia”, opłata powiększona jest o iloczyn zgłoszonych szkoleń (250 PLN x liczba szkoleń).

3. Wniosek: Informacja o formie kształcenia z załącznikami:

• program szczegółowy,

• wzór zaświadczenia dla uczestników z uwzględnieniem informacji o ilości przysługujących lekarzowi punktów,

• regulamin kształcenia,

• CV kierownika naukowego oraz wykładowców.

Wszystkie wzory wniosków / formularzy dostępne są na stronie OIL w Warszawie w zakładce Punkty Edukacyjne.

 

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 31.10.2017 R.; KJ