31 marca 2015

Wariant III

Dla szkoleń organizowanych na terenie innego miasta, znajdującego się poza terenem województwa mazowieckiego, do OIL na terenie której będzie odbywać się szkolenie należy wysłać następujące dokumenty :

1. Wniosek: Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia z załącznikami:

• CV kierownika naukowego oraz wykładowców

2. Wniosek: Informację o formie kształcenia z załącznikami:

• program szczegółowy,

• regulamin kształcenia,

• wzór zaświadczenia dla uczestników z uwzględnieniem informacji o ilości przysługujących lekarzowi punktów.

OIL na terenie której będzie odbywać się szkolenie, potwierdza spełnienie warunków kształcenia, organizator otrzymuje uchwałę, którą należy złożyć z wymienionymi poniżej wnioskami w biurze Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie :

1. Uchwała potwierdzająca spełnienie warunków kształcenia wydana przez OIL na terenie której odbywać się będzie szkolenie.

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy z załącznikami:

• KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej z wpisem w przedmiocie działalności punktu 85.59 B z PKD,

• dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru w wysokości 500 zł. Jeśli do wniosku dołączony jest więcej niż jeden wniosek „Informacja o formie kształcenia”, opłata powiększona jest o iloczyn zgłoszonych szkoleń (250 PLN x liczba szkoleń).

3. Wniosek: Informacja o formie kształcenia z załącznikami:

• CV kierownika naukowego oraz wykładowców

• program szczegółowy,

• regulamin kształcenia

• wzór zaświadczenia dla uczestników z uwzględnieniem informacji o ilości przysługujących lekarzowi punktów.

Wszystkie wzory wniosków / formularzy dostępne są na stronie OIL w Warszawie w zakładce Punkty Edukacyjne.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 31.10.2017 R.; KJ