25 lutego 2015

Lekarze cudzoziemcy (pobyt czasowy, wiza krajowa)

ETAP I.  Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013r. poz. 1650 ze zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury
Na wniosek osoby, niebędącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

 • „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 • miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) ksero paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365),
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 • promesa zawarcia umowy cywilno-prawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty  – druk (dotyczy lekarza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę pobytową),
 • dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyplom, a w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu , aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi
Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, nieposiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

 

ETAP II. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 t.j. ze zm.), art. 15 ust. 3f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 t.j. ze zm.),

„Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania”

 • Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474)

Uchwała nr 35/R-VIII/20 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Opis procedury

Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, a któremu na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy lub  który posiada wizę krajową (wielokrotnego wjazdu – MULTI 365) okręgowa rada lekarska kieruje lekarza, lekarza dentystę – cudzoziemca do podmiotu leczniczego, wpisanego na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który jest jednostką organizacyjną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tj.

 1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a (w przypadku lekarza)
 2. „Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Sp. z o.o. ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa -MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii ul. Stanisława Binieckiego 6, 02-097 Warszawa ( w przypadku lekarza dentysty)

lub do innego podmiotu leczniczego wpisanego na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który zawarł z uczelnią medyczną umowę w zakresie praktycznego nauczania zawodu uwzględniając liczbę dostępnych miejsc stażowych dla lekarzy, lekarzy dentystów – cudzoziemców.

 1. Szpital Bielański im ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa (w przypadku lekarza)
 2. Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Al. Solidarności 67 03-401 Warszawa (w przypadku lekarza)
 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 4. Siedlecki Szpital Specjalistyczny Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej „OMEGA” ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce (w przypadku lekarza)
 5. Tomasz Kosiński Ekspert 96-316 Budy Michałowskie Nr 50. Miejsce odbywania stażu/zakład leczniczy: Centrum Dentystyczne „i” Tomasz Kosiński ul. Partyzantów 19a, 96-316 Międzyborów ( w przypadku lekarza dentysty)

UMÓW TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: FORMULARZ REZERWACJI TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O STAŻ DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH PLANUJĄCYCH OSOBISTE STAWIENNICTWO W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Wymagane dokumenty

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie – druk wniosku dostępny w siedzibie OIL w Warszawie,
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce), miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty wraz z kopią suplementu lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) -oryginał dokumentu do wglądu,
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa Multi-365),
 • promesa zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty – pobierz druk. (dotyczy lekarza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę pobytową).

TERMINY SKŁADANIA wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 październik) do 30 lipca i (1 marzec) do 30 stycznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do 30.07.2020 r. do godz. 15.00.

Formularze

 1. Wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie – druk wniosku dostępny  w siedzibie OIL w Warszawie;
 2. Załącznik nr 3: Promesa zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty – pobierz druk.

 

 OSTATNIA AKTUALIZACJA  02.10.2020 R.; KJ