31 sierpnia 2022

Słaby nadzór nad oprogramowaniem do dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwrócił się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian przepisów dotyczących nadzoru nad firmami dostarczającymi i serwisującymi programy do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Po otrzymaniu od lekarzy niepokojących informacji związanych z nienależytym serwisowaniem i wykonywaniem usług związanych z zapewnieniem funkcjonowania programów do prowadzenia dokumentacji medycznych w czerwcu rzecznik praw lekarza wystosował pismo do Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia, w którym zwracał uwagę na szczególną ochronę prawną dokumentacji medycznej zapewnianej przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Według wskazanego aktu prawnego ciężar odpowiedzialności za ujawnianie informacji zawartych w dokumentacji medycznej spada głównie na lekarzy. Obecnie jednak podmioty lecznicze, udzielające świadczeń w ramach praktyk prywatnych, korzystają z oprogramowania, które umożliwia im prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Firmy obsługujące wspomniane oprogramowania nierzadko przechowują na swoich serwerach informacje zawarte w dokumentacji, przy czym główny ciężar za przechowywanie spoczywa na lekarzach. W związku z tym rzecznik praw lekarza skierował do DDS MZ pytania dotyczące  1. wskazania właściwego organu kontrolującego firmy zapewniające oraz serwisujące oprogramowanie medyczne, 2. wymagań, które muszą spełnić dane podmioty, aby mogły świadczyć wskazane usługi, 3. istnienia regulacji prawnej i certyfikacji tego typu oprogramowań, 4. wymogu zezwoleń od firm zapewniających oprogramowanie do dokumentacji medycznej na prowadzenie działalności tego typu, 5. określenia standardów bezpieczeństwa danych przechowywanych w pamięci oprogramowania.

Rzecznik Praw Lekarza zwrócił się również do jednej z firm zapewniających wspomniane oprogramowanie z prośbą o przesłanie informacji dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości w działaniu programu do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przebiegu rozpatrywania ich i procesu naprawy nieprawidłowości przez firmę. Zebraną dokumentację dotyczącą działania podmiotów zapewniających omawiane oprogramowania i podjętych w tych sprawach interwencji Rzecznik Praw Lekarza udostępnił Rzecznikowi Praw Pacjenta.

W odpowiedzi na prośbę RPL Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że działalność podmiotów zapewniających oprogramowanie do dokumentacji medycznej nie podlega żadnym dodatkowym regulacjom, a jedynie powszechnie obowiązującym przedsiębiorstwa przepisom prawa. Wskazano również, że regulacje wymagań, jakie powinny spełniać wspomniane oprogramowania, określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Rzecznik praw lekarza skierował pismo do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w którym podkreślił niewystarczające uregulowanie w polskim systemie prawnym kwestii nadzoru nad danymi podmiotami zapewniającymi oprogramowanie do dokumentacji medycznej oraz konieczności określenia w stosunku do nich wymogów, które powinny spełniać, by móc dostarczać podmiotom leczniczym omawiane oprogramowanie.

„Przepisy przywołanego rozporządzenia [z dnia 6 kwietnia 2020 r.] nie określają, jaki organ ma sprawować nadzór nad prawidłowością przestrzegania tych regulacji” — czytamy w piśmie.

Istnieje luka w przepisach, polegająca na tym, że działalność firm zapewniających dostarczenie i serwisowanie omawianych oprogramowań w świetle obowiązujących przepisów nie jest działalnością regulowaną. Przede wszystkim brakuje organu administracji publicznej, który w przypadku niewywiązywania się przez te podmioty z obowiązków określonych w rozporządzeniu, podjąłby czynności zmierzające do usunięcia naruszeń. Konieczne jest wprowadzenie zmian w prawie, które zapewnienia bezpieczeństwo dokumentacji medycznej, a co za tym idzie, ochronę praw lekarza w zakresie przetwarzania i przechowywania danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów — konstatuje Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum