2 marca 2015

Do 15 marca należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki stacjonarne mają czas do 15 marca tego roku na złożenie do urzędu marszałkowskiego zbiorczych zestawień danych o odpadach oraz komunalnych osadach ściekowych za rok 2014.

Zestawienia sporządzić na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). Można je pobrać ze strony urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek ich przekazania to wymóg wprowadzony art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz art. 237 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Zaniechanie tego obowiązku grozi karą pieniężną w wysokości 500 zł.

Informacje na temat zestawień i formularze można znaleźć na stronie:

http://www.mazovia.pl/zaatwspraw/karty-uslug/sprawa,32.html

jw

 

Archiwum