16 lutego 2017

Nowe świadczenia gwarantowane dla kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu

9 lutego 2017 roku ogłoszono nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które rozszerza świadczenia gwarantowane dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu (Dz.U. z 2017 r. poz. 237).

Dokument określa nowe wymagania kadrowe (lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog), jak i sprzętowe (np. stanowisko do odciągania pokarmu i chłodziarka do przechowywania mleka). Placówki udzielające świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii będą zobowiązane do stosowania standardów postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, jak również standardów łagodzenia bólu porodowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 lutego 2017 roku.

Świadczeniodawcy, którzy nie spełniają w dniu wejścia w życie rozporządzenia wymagań określonych
w rozporządzeniu, realizują świadczenia opieki zdrowotnej na dotychczasowych warunkach przez okres, na jaki zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej jednak niż do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Archiwum