8 lutego 2017

Od 6 lutego 2017 r. nowe zasady wydawania środków odurzających

Naczelna Rada Aptekarska przypominam że od 6 lutego 2017 roku wydawanie z hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowania, złożonego pisemnie przez podmiot zamawiający, zawierającego informacje określone w treści rozporządzenia ministra zdrowia.

W dokumencie zapotrzebowania, złożonego rzez podmiot zamawiający, niezbędne są następujące informacje:

1) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu zamawiającego;
2) określenie prowadzonej działalności przez podmiot zamawiający oraz numer i datę wydania zezwolenia na jej prowadzenie;
3) numer REGON podmiotu zamawiającego;
4) międzynarodową nazwę zalecaną, nazwę handlową lub nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić środek odurzający lub substancję psychotropową;
5) zamawianą ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w przypadku produktów leczniczych – postać farmaceutyczną i dawkę środka odurzającego lub substancji psychotropowej;
6) imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru środków odurzających lub substancji psychotropowych;
7) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego.

Więcej na stronie NIA

Archiwum