20 grudnia 2016

Recepty dla więźniów nadal papierowe

Od 20 grudnia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2016 roku w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek (Dz. U. poz. 1960). Zachowane zostają recepty w formie papierowej, ale obowiązują nowe wzory zbiorczych i imiennych zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne oraz obligatoryjnych ewidencji.

Konieczność wprowadzenia nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia do jego wydania przewidzianego w ustawie z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz utrzymania wyłącznie papierowej postaci recept i zleceń w podmiotach leczniczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

W ramach nowego rozporządzenia wprowadzono wcześniej nieprzewidziane wzory:
– zapotrzebowania imiennego,
– zapotrzebowania zbiorczego,
– ewidencji zapotrzebowań,
oraz zmieniono wzór ewidencji recept farmaceutycznych.

Osoba odbierająca produkty lecznicze lub wyroby medyczne wynikające z zapotrzebowania obligatoryjnie stosuje swoją pieczątkę.

Dokument dostępny jest w systemie ISAP

Archiwum