6 września 2017

Ustawa zmieniająca ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia

25 sierpnia weszły w życie przepisy ustawy, która zmienia ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, przesuwając m.in. termin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r.

Nowe są przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż do tej pory. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.Danymi gromadzonymi w rejestrach medycznych administrować będzie podmiot prowadzący rejestr medyczny, zamiast, jak dotychczas, ministra zdrowia.

Ustawa weszła w życie 25 sierpnia 2017. Jednak przepisy nowelizujące ustawę, takie jak Prawo o aktach stanu cywilnego, wejdą w życie 15 grudnia 2017 r., a przepisy nowelizujące ustawę o diagnostyce laboratoryjnej – 1 maja 2018 r.

Ustawa z 20.07.2017. r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1524.

Archiwum