4 sierpnia 2016

Zmiany przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej – zaczynają obowiązywać, choć wzbudzają wielkie kontrowersje

Piątego sierpnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 10. czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wszystkie te zmiany w istotny sposób ograniczają zakres tajemnicy lekarskiej.

Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej w przypadku informacji o zmarłym pacjencie. Zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie takie następuje na skutek zgody wyrażonej przez jedną z osób bliskich pacjenta, tak jak przewiduje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jeśli inna osoba bliska takiemu ujawnieniu się nie sprzeciwi. Według nowych przepisów, przesłuchanie lekarza zwolnionego z tajemnicy lekarskiej przez osobę bliską pacjenta odbywać się będzie w toku postępowania karnego, co do zasady, na rozprawie jawnej.

Samorząd lekarski, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia i Sąd Najwyższy, wyrażał negatywne opinie na temat projektu tej ustawy. 20. maja 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko w tej sprawie, zaś 14. lipca 2016 r. Prezes NRL wystosował pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, występując w obronie tajemnicy lekarskiej, jednocześnie wystosował w tej sprawie pismo do delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

W omawianych opiniach i stanowiskach zawarte są obawy, że po śmierci tajemnica lekarska przestanie obowiązywać. Krytycy projektu uważają, że lekarz będzie musiał przekazać informacje o stanie jego zdrowia pierwszej bliskiej osobie, która się do niego zgłosi. Lekarz jest postawiony w trudnej sytuacji, sprzecznej z przyrzeczeniem lekarskim i art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej, które stanowisą o zachowaniu tajemnicy lekarskiej.

Archiwum