26 lutego 2015

Zrzeczenie się wykonywania zawodu

Podstawa prawna
  • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
  • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
  • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 1)
Opis procedury Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty Prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje zarządzenie w sprawie skreślenia lekarza / lekarza dentysty z listy członków izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, dane z rejestru przenosi się do archiwum komputerowego oraz akta osobowe lekarza do archiwum.
Wymagane dokumenty
  1. odpowiednie oświadczenie,
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu (Lekarz ma obowiązek zwrócić dokument uprawniający do wykonywania zawodu na terenie RP właściwej izbie lekarskiej).
Formularze 1. Oswiadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi Miesiąc
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Dotyczy lekarza członka izby, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 3.08.2018 R.; KJ