Otrzymanie Patronatu Honorowego Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej wiąże się z przesłaniem wystąpienia na formularzu do sekretariatu Okręgowej  Izby Lekarskiej wraz ze szczegółowym opisem wydarzenia i informacjami o organizatorze na adres:

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W WARSZAWIE

02-512 WARSZAWA

UL. PUŁAWSKA 18

BIURO@OILWAW.ORG.PL

FORMULARZ WNIOSKU POBIERZ TU

Prośba powinna zawierać:

1. nazwę i adres siedziby podmiotu,

2. krótką informację o podmiocie,

3. datę i miejsce wydarzenia,

4. opis formy i tematu wydarzenia (program),

5. opis grupy docelowej do której skierowane jest wydarzenie,

6. informację o dotychczasowej współpracy z OIL,

7. wskazanie patronatów równoległych,

8. warunki finansowe uczestnictwa w wydarzeniu dla jednego uczestnika,

9. uzasadnienie prośby/wniosku.

 

Zasady przyznawania patronatów Okręgowej Rady Lekarskiej  w Warszawie.

  • O patronat Honorowy Prezesa ORL  mogą ubiegać się podmioty działające na obszarze podległym OIL w Warszawie w dziedzinie i na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa szczególnie w zakresie profilaktyki, edukacji, badań naukowych.
  • Zdarzenia objęte patronatem powinny mieć charakter ogólnodostępny i być pozbawione charakteru komercyjnego, jednocześnie informujemy, że nie udziela się patronatów dla portali  i mediów komunikacyjnych z tzw. blogosfery.
  • Ich ranga powinna umacniać prestiż OIL w Warszawie.
  • Podmiot pragnący uzyskać patronat powinien wystąpić z wnioskiem nie później niż 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.
  • W przypadku odmowy przyznania patronatu organizator zostanie o tym powiadomiony w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, bez podania jej przyczyny.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Decyzje w sprawie udzielenia patronatu podejmuje Prezes ORL.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 24.10.2022 R.; MN