7 grudnia 2020

W zdrowiu i chorobie

Z jakich form pomocy materialnej mogą korzystać członkowie samorządu lekarskiego i ich bliscy, wyjaśnia Mery Topolska-Kotulecka, przewodnicząca Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w rozmowie z Anettą Chęcińską.

Czym zajmuje się izbowa Rada Funduszu Samopomocy?

Naszym zadaniem jest pomaganie lekarzom i ich rodzinom w szczególnie trudnych sytuacjach. Bywa, że w życiu człowieka mają miejsce nieprzewidywalne zdarzenia, trwające tylko chwilę, a skutkujące utratą zdrowia, osieroceniem rodziny, a w konsekwencji – znaczącym pogorszeniem się sytuacji materialnej członka naszego samorządu lub jego bliskich. Wówczas potrzebne jest wsparcie materialne, które zapewniamy w ramach Funduszu Samopomocy.

Z jakich świadczeń mogą skorzystać lekarze?

Mamy kilka rodzajów zapomóg. Jedną z nich jest zapomoga losowa, przyznawana osobom w trudnej sytuacji materialnej wynikającej np. z choroby. Najczęściej wnioskują o nią seniorzy, chociaż zdarza się, że zwracają się z prośbą o taką formę pomocy również młodsi lekarze. Dysponujemy ograniczonymi środkami i nie zawsze możemy udzielić wsparcia wszystkim potrzebującym. Zdaję sobie sprawę, że kwota świadczenia przyznawanego w ramach tej zapomogi jest niewielka, ale w trudnych sytuacjach każda złotówka się przydaje.

Czy świadczenia udzielane są tylko lekarzom, czy również ich bliskim?

Zapomogę losową przyznajemy także osieroconym przez lekarzy dzieciom, które mogą otrzymywać roczne stypendium aż do 26. roku życia, pod warunkiem, że się uczą i nie mają innych dochodów. Ze smutkiem obserwuję coraz więcej próśb o ten rodzaj zapomogi, wynikających z przedwczesnej śmierci rodziców lekarzy. Udzielamy wsparcia licznym wielodzietnym rodzinom z osieroconymi malutkimi dziećmi. Śmierć rodzica często wiąże się z utratą jedynego źródła dochodu w rodzinie. Takie  świadczenie jest w tej sytuacji bardzo doceniane.

Innym rodzajem zapomogi jest odprawa pośmiertna, która przysługuje członkowi rodziny zmarłego lekarza ponoszącemu koszty pogrzebu. W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. wypłaciliśmy 41 odpraw.

Jak dużym zainteresowaniem cieszy się becikowe?

W ramach FS udzielamy zapomogi z tytułu urodzenia bądź adopcji dziecka. W przypadku tego świadczenia nie ma kryteriów dochodowych. Becikowe (w wysokości 1 tys. zł) otrzymuje się na dziecko urodzone lub adoptowane. Przypomnę, że gdy oboje rodzice są lekarzami, otrzymują pojedyncze becikowe.

Dzieci w lekarskich rodzinach przybywa, a wraz z nimi rodziców, którzy chętnie korzystają z tej formy wparcia ze strony izby. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wypłaciliśmy 518 świadczeń z tego tytułu. Jedynym warunkiem otrzymania zarówno becikowego, jak i odprawy pośmiertnej jest złożenie wniosku w ciągu sześciu miesięcy od zaistnienia zdarzenia. W tej kadencji zmieniliśmy Regulamin Funduszu Samopomocy, wydłużając termin z trzech do sześciu miesięcy. Nowa zasada pozwoliła zmniejszyć liczbę wniosków odrzuconych z powodu złożenia po terminie.

Na jaką jeszcze pomoc materialną z Funduszu Samopomocy mogą liczyć lekarze?

Udzielamy pożyczek socjalnych i szkoleniowych. W obu przypadkach okres spłaty wynosi maksymalnie dwa lata. Pożyczka socjalna jest oprocentowana, szkoleniowa – nie.

Pragnę podkreślić, że zasady korzystania ze świadczeń są zawarte w Regulaminie FS, który znajduje się na stronie internetowej naszej izby. Oprócz regulaminu w zakładce Rady Funduszu Samopomocy zamieszczono wzory wniosków i umów dotyczących różnych rodzajów pomocy. Wysokość poszczególnych świadczeń ustala Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem FS ze wsparcia mogą skorzystać lekarze i lekarze dentyści będący członkami naszej izby, a w przypadku świadczenia po zmarłym lekarzu – jego bliscy. Warunkiem ubiegania się o pomoc przez lekarza i lekarza dentystę jest niezaleganie ze składkami na rzecz OIL w Warszawie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum