15 listopada 2005

Aktualności

Zasłużonemu PTL

Na Nadzwyczajnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, który odbył się 21 maja 2005 r. w Tarnowie, dr. n. med. Andrzejowi WŁODARCZYKOWI przyznano Odznaczenie „Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie”. Zostanie ono wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada br. w czasie jubileuszowych uroczystości 200-lecia polskich towarzystw lekarskich.

Jerzy Woy-Wojciechowski
prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Zasłużeni dla Warszawy

6 września br. wyróżnienie „Zasłużony dla m.st. Warszawy” otrzymali:

1. Grażyna Napierska
2. Jarosław Cieślak
3. dr Marek Durlik
4. dr Andrzej Horban
5. Włodzimierz Kużma
6. dr Wiesław Marszał
7. dr Wojciech Puzyna
8. dr Janusz Siemaszko
9. prof. Jerzy Szaflik
10. Tadeusz Trędota
11. Barbara Minurska
12. Cecylia Kołodziejczyk
13. Krystyna Matyszewska
14. Romualda Kołbuk
15. s. Roderyka vel Stanisława Okrój
16. Józefa Jarecka
17. Tamara Miłkowska
18. Teresa Wyrzykowska
19. Krystyna Konotopska
20. Genowefa Aftyka

mkr

Medal PTHiT

Podczas XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbył się w Wiśle we wrześniu br., prof. Wiesław JĘDRZEJCZAK został uhonorowany Medalem Towarzystwa za osiągnięcia w hematologii doświadczalnej i klinicznej, a w szczególności za przeprowadzenie pierwszego allogenicznego przeszczepienia szpiku w Polsce.

Wyróżnienie PTMS

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej przyznało zaszczytny tytuł członka honorowego PTMS dr. n. med. Januszowi GARLICKIEMU.
Dr Garlicki ponad połowę swego życia zawodowego przepracował dla dobra sportu, lecząc zawodników oraz propagując polską szkołę medycyny sportowej w kraju i na świecie.

Zjazd hematologów i transfuzjologów

Na XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, zorganizowanym w Wiśle w dn. 8-10 września br. pod kierownictwem prof. Jerzego Hołowieckiego, szefa Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej, przedstawiono prekursorskie metody terapeutyczne w onkologii. Jeszcze nigdy polscy hematolodzy nie gościli tak licznie przybyłych, światowej sławy specjalistów w leczeniu chorób krwi i układu krwiotwórczego. Wystąpienia dotyczyły zastosowania przeciwciał monoklonalnych i tzw. małych cząsteczek, przeszczepów z krwi pępowinowej, wykorzystania komórek macierzystych w terapiach, nowych technik transplantacyjnych szpiku i in. Ü

md

Komunikat z Klubu Lekarza PTL

Informuje się P.T. lekarzy oraz członków Klubu Lekarza Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, że w związku ze zwrotem kamienicy „Pod Gigantami” spadkobiercom rodziny Strzałeckich wielokrotnie wzrosły koszty wynajęcia Klubu w Al. Ujazdowskich 24 w Warszawie. W tej sytuacji Zarząd Główny PTL postanowił zmienić zasady działalności Klubu Lekarza „Pod Gigantami”, tak aby jego działalność nie przynosiła strat.
Informujemy, że w dalszym ciągu można organizować w Klubie przyjęcia, konferencje i spotkania towarzyskie. Korzystanie z sal klubowych musi być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją u dyrektora Adama Czarneckiego, tel. (22) 627-29-89, tel. kom. 0-601-335-827. Imprezy kulturalne będą organizowane jak dotychczas przez mgr Ewę Warelis, tel. (0) 602-639-916. Restaurację udostępniono nie tylko dla lekarzy, ale także dla szerszej publiczności.
Obecnie w Klubie trwa remont, którego zakończenie przewiduje się na początek listopada br., po czym nastąpi oficjalne otwarcie Klubu Lekarza PTL „Pod Gigantami”. W czasie otwarcia przewidujemy wykład prof. Jerzego Woya-Wojciechowskiego pt. „Medycyna i muzyka, czyli sztuka i cierpienie”.
Przewidywana data spotkania: 17 listopada 2005 r.

Adam Czarnecki
pełnomocnik Zarządu Głównego PTL
ds. Klubu Lekarza

Sprostowanie

W artykule „O astmie w Jachrance” („Puls” nr 10/2005, str. 23) podaliśmy błędnie tytuł naukowy doktor nauk medycznych Joanny MAZUREK. Panią Doktor oraz Czytelników serdecznie przepraszamy.

Małgorzata Skarbek

Źle leczymy RZS

Choroby reumatyczne, w tym przede wszystkim reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), stanowią rosnące zagrożenie społeczne i ekonomiczne
na całym świecie.


Z analizy farmakoekonomicznej przeprowadzanej w USA,
Kanadzie i krajach Europy Zachodniej wynika, że koszty terapii tych chorób dochodzą do 1/3 wszystkich wydatków na leczenie. Do tego trzeba dodać koszty pośrednie: społeczne – renty, zasiłki chorobowe; oraz koszty niewymierne – ból, niesprawność, zła jakość życia.
WHO ogłosiła lata 2000-2010 Dekadą Kości i Stawów. Jej celem jest poprawa jakości życia chorych dotkniętych schorzeniami układu kostnego. Po pięciu latach trwania dekady wiadomo, że Polska w walce z chorobami reumatycznymi zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich. Podstawowymi problemami są: późna diagnoza i brak dostępu do skutecznych terapii. Wśród chorych na RZS metodami biologicznymi leczy się u nas co dwutysięczny pacjent, podczas gdy na Słowacji – co dwustu czterdziesty, a w USA – co ósmy. NFZ pokrywa koszty tego typu leczenia zaledwie w 0,05 proc.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania programów terapeutycznych nie bierze się pod uwagę efektów w dłuższej perspektywie. Co trzeci chory na RZS w ciągu 2 lat od rozpoznania nie jest zdolny do pracy. Ü

mkr

Lek przeciw szpiczakowi

Szpiczak mnogi jest nieuleczalnym nowotworem szpiku
kostnego. Spotyka się go stosunkowo rzadko (1 proc. nowotworów złośliwych), ale jest groźny (2 proc. zgonów
z powodu wszystkich zachorowań na raka). Aż 70 proc. chorych na szpiczaka umiera w ciągu 5 lat od zachorowania.
Jego objawy w pierwszym stadium są niecharakterystyczne: zmęczenie, ból kości, infekcje. Dlatego rozpoznanie choroby często następuje w zaawansowanym stanie. Późna diagnoza jest efektem małej wiedzy na jego temat.
Przyczyna występowania nie jest znana. Mogą mu sprzyjać różne czynniki: osłabiony system odpornościowy, skłonności genetyczne, wirusy, narażenie na niektóre środki chemiczne i promieniowanie.
W leczeniu szpiczaka stosuje się przede wszystkim chemioterapię, radioterapię oraz chemioterapię wspomaganą autotransplantacją komórek macierzystych. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej został zarejestrowany nowy lek przeciwko szpiczakowi – bortezomid. Wcześniej zarejestrowała go amerykańska FDA, a obecnie jest pierwszym od 10 lat preparatem rekomendowanym na całym świecie. Powstał w wyniku wykorzystania mechanizmu degradacji protein. Odkrycie to zostało uhonorowane Nagrodą Nobla w 2004 r. Ü

mkr

Leki na schizofrenię

29 września br. odbyło się posiedzenie
Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego poświęcone lekooporności
w schizofrenii.


W psychiatrii klinicznej nie istnieje pojęcie schizofrenii opornej na leczenie. Funkcjonuje ono tylko w tekstach urzędowych, np. w rozporządzeniach ministra zdrowia dotyczących refundacji leków. Stworzono je ze względów ekonomicznych, aby ograniczyć możliwość dopłat do droższych leków nowej generacji. Lekarz może je zapisywać wyłącznie pacjentom, u których stwierdzi „schizofrenię oporną na leczenie” (podobnie wymyślono termin: „depresja oporna na leczenie”). Urzędnicy NFZ kontrolujący ordynację lekarską – w przypadkach, gdy lekarz zleci lek drugiej generacji pacjentowi już w pierwszym okresie choroby, wymierzają nie tylko kary umowne, ale żądają także zwrotu kosztów refundacji.
Światowe standardy leczenia psychiatrycznego od 15 lat zalecają leki drugiej generacji jako leki z wyboru już w pierwszym epizodzie choroby, gdyż działają one na szerokie spektrum objawów, dają mniej niepożądanych objawów ubocznych (które dawały neuroleptyki pierwszej generacji), są lepiej tolerowane przez pacjentów i dzięki temu chętniej przyjmowane.
Psychiatrzy uważają, że właściwym posunięciem byłoby rozszerzenie refundacji leków drugiej generacji dla większej grupy chorych. Konsekwencje ekonomiczne będą bowiem mniejsze niż koszty wynikające z częstych hospitalizacji pacjentów. Wielu chorym zaś dadzą szansę utrzymania aktywności zawodowej i społecznej. Ü

mk

Ból trzeba leczyć

Ból przewlekły to jedno z najbardziej nieprzyjemnych wrażeń zmysłowych, a zarazem zjawisko całkowicie subiektywne. Współistniejące z nim zmiany emocjonalne: strach, gniew, zmęczenie, smutek, zaburzenia snu, poczucie osamotnienia mogą jeszcze nasilać odczuwanie bólu.
Przy dzisiejszym stanie wiedzy medycznej żaden człowiek nie powinien cierpieć z powodu bólu. Każdy pacjent ma prawo domagać się jego uśmierzenia. Postęp w badaniu patomechanizmów bólu pozwolił na jego lepsze i skuteczniejsze łagodzenie. Współcześnie leczenie bólu jest interdyscyplinarne, sięga po różne metody, ale jego podstawą zawsze jest farmakoterapia.
Firma farmaceutyczna Polpharma rozpoczęła akcję „Pokonajmy falę bólu”, której celem jest upowszechnienie wiedzy o możliwościach leczenia bólu przewlekłego.
W ramach tej akcji w Poradni Leczenia Bólu WIM przy ul. Szaserów w Warszawie, prowadzonej przez prof. dr. hab. Adama Stępnia, od 3 października do 16 grudnia br. trwają bezpłatne badania i konsultacje przewlekłych bólów kręgosłupa dla osób dorosłych. Aby umówić się na badania, należy dzwonić pod numer tel. (22) 6816463. Ü

mkr

Szkoła Pneumonologii

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc organizuje kolejną sesję w drugim cyklu spotkań Szkoły Pneumonologii pt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc”. Konferencja odbędzie się 19 listopada br. w godz. 9.30-17.00 w sali konferencyjnej Novotelu przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.
Wstęp jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne Okręgowej Izby Lekarskiej.

Szczegółowe informacje: Tadeusz M. Zielonka – tel. 501-143-324, zielonka@amwaw.edu.pl; Jacek Jagodziński – tel. 604-957-483, jacjagod@mediclub.pl; sekretariat oddziału – 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 10, tel. (22) 822-30-71, w. 106; fax: 822-12-24.

Tadeusz M. Zielonka

KSLP zaprasza

Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddziału Mazowieckiego od będzie się 8 grudnia br. w dolnym kościele pw. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim. Rozpocznie się Mszą św. o godz.18.00. Tematem spotkania będą: „Naturalne metody regulacji poczęć”. Referaty wygłoszą dr Hanna Cerańska-Goszczyńska oraz dr Ewa Obertyńska-Romanowska.
Następne, opłatkowe spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2006 r.
Serdecznie zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne zainteresowane osoby, także spoza stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Archiwum