15 lipca 2020

RODO

Treść ogólnej klauzuli informacyjnej:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zlokalizowana przy ul. Puławskiej 18, 02-512 Warszawa

 2. Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

 3. Przetwarzanie danych osobowych Lekarzy jest niezbędne do realizowania przez Izbę obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. 2021 poz. 1342 z późn.zm.), m.in.:
  a. Prowadzenia rejestrów lekarzy,
  b. Prowadzenia akt osobowych lekarzy,
  c. Przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy,
  d. Zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu,
  e. Prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy,
  f. Prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
  g. Korespondencja i inne zwyczajowe formy kontaktu w sprawach bieżących, związanych z ustawową działalnością Izby.

 4. Przekazywanie przez Lekarzy danych osobowych ma charakter obowiązkowy i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art.49 ust.6-9 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. 2021 poz. 1342 z późn.zm.).

 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów art. 50 i 52 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.2021 poz. 1342 z późn.zm.) następującym podmiotom:
  a. Naczelnej Izbie Lekarskiej w celu prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy oraz udostępnia informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11–13, 22–25, 31–34 i 42–44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902 z późn.zm.).
  b. na wniosek właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji i podjęcia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza,
  c. organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej, za pośrednictwem systemu IMI,
  d. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  e. Uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  f. Podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – w związku z wykonywanymi przez te podmioty zadaniami na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Lekarzy obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a. tytuł zawodowy,
  b. imię (imiona) i nazwisko,
  c. nazwisko rodowe lub poprzednie,
  d. płeć,
  e. obywatelstwo,
  f. szczegółowe informacje o wykształceniu,
  g. numer PESEL,
  h. datę i miejsce urodzenia,
  i. imiona rodziców,
  j. numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  k. numer NIP,
  l. nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza),
  m. informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich,
  n. informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza,
  o. informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza,
  p. informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję,
  q. adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada,
  r. adres do korespondencji,
  s. Informację o skreśleniu z rejestru.

 7. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jako Administrator danych osobowych Lekarzy, zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Lekarzy, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 8. Lekarzom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt, aktualizacji treści danych osobowych oraz, w ograniczonym zakresie, prawo do przenoszenia danych osobowych.

 9. Dane osobowe Lekarzy przetwarzane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie przez cały okres członkostwa w Izbie oraz w przypadku akt osobowych Lekarza, po jego śmierci na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 10. Inspektorem ochrony danych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest Tomasz Dzieńkowski, email: iod@oilwaw.org.pl.

 11. Dane osobowe Lekarzy mogą być przekazywane do państwa trzeciego jedynie na podstawie przepisów prawa.

 12. Dane osobowe Lekarzy nie są przetwarzane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 13. Lekarz ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się postepowań w  Okręgowym Rzeczniku Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowym Sądzie Lekarskim:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zlokalizowana przy ul. Puławskiej 18, 02-512 Warszawa.

 2. Przetwarzanie danych osobowych Lekarzy jest niezbędne do realizowania przez Izbę obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. 2021 poz. 1342 z późn.zm.):
  a. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
  b. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie ,
  c. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu,
  d. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

 3. Przekazywanie przez Lekarzy danych osobowych ma charakter obowiązkowy.

 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione następującym podmiotom:
  a. Naczelnej Izbie Lekarskiej w celu prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy oraz udostępnia informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11–13, 22–25, 31–34 i 42–44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902 z późn.zm.).
  b. Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu w ramach prowadzonych postepowań dyscyplinarnych na podstawie Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. 2021 poz. 1342 z późn.zm.)
  c. Uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych Lekarzy obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a. tytuł zawodowy,
  b. imię (imiona) i nazwisko,
  c. obywatelstwo,
  d. datę i miejsce urodzenia,
  e. zawód wykonywany
  f. miejsce zatrudnienia
  g. dane medyczne związane z prowadzonymi postępowaniami
  h. informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza,
  i. informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza,
  j. adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada,
  k. adres do korespondencji,
  l. Informację o skreśleniu z rejestru.

 6. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jako Administrator danych osobowych, zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 7.  Stronom prowadzonych postępowań przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt, aktualizacji treści danych osobowych oraz, w ograniczonym zakresie, prawo do przenoszenia danych osobowych.

 8. Dane osobowe zawarte w aktach postepowań przetwarzane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w oparciu o instrukcje kancelaryjną, przez okres:
 • 10 lat – Skargi na lekarza, wszczęcie postępowania z urzędu
 • 2 lata – Skargi na lekarzy nie powodujące wszczęcia postępowania przez OROZ oraz przesłane wg kompetencji innych Izb
 • 10 lat – Wnioski o ukaranie lekarza od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • 10 lat – Zażalenia na postanowienie rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego złożone przez pokrzywdzonego lub zażalenie stron na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania
 • 5 lat – Zażalenia na postanowienie rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego złożone przez pokrzywdzonego lub zażalenie stron na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania
 • 5 lat – Zażalenia na postanowienie rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego złożone przez pokrzywdzonego lub zażalenie stron na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania

 1. Inspektorem ochrony danych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest Tomasz Dzieńkowski, email: iod@oilwaw.org.pl.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego jedynie na podstawie przepisów prawa.

 3. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 4. Strony postępowań mają prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrań głosowych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->