15 lipca 2020

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

 • Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o:
   • Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708 ze zm., tj. Dz.U. 2019 poz.965),
   • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
   • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
   • Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów realizacji działalności ustawowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi prawne i archiwizacyjne.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomaszem Dzieńkowskim, jest możliwy za pośrednictwem e-maila: iod@oilwaw.org.pl

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrań głosowych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->