27 września 2021

Instrukcja głosowania

WYBORY DELEGATÓW IX KADENCJI – GŁOSUJEMY !

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie osobiste/bezpośrednio przy urnie na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym, którego Koleżanka/Kolega jest członkiem odbędą się w dniu:

wg. harmonogramu podanego w zawiadomieniu przesłanym do wyborcy oraz na stronie internetowej

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że
ZASADNICZYM TRYBEM GŁOSOWANIA W REJONIE WYBORCZYM JEST GŁOSOWANIE W DRODZE KORESPONDENCYJNEJ, KTÓRE JEST RÓWNOWAŻNE Z GŁOSOWANIEM OSOBISTYM.

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

  1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów na niebieskiej karcie do głosowania należy dokonać wyboru kandydata przez wstawienie
    w polu przy jego nazwisku znaku „x” lub „v” lub „+”. W przypadku podjęcia decyzji o niepopieraniu żadnego z kandydatów można nie wskazywać żadnego z nich, nie wstawiając znaku przy żadnym nazwisku, co będzie uznane jako „głos wstrzymujący się”.

Liczba wskazań nie może być większa od liczby mandatów ustalonej dla danego rejonu wyborczego.
Informacja o liczbie mandatów znajduje się w prawym górnym rogu na karcie do głosowania.

Przed wskazaniem kandydata można zapoznać się z informacjami o nim zamieszczonymi w pakiecie, który Państwo otrzymaliście  lub na stronie: www.izba-lekarska.pl w zakładce wybory lub porozumieć się z kandydatem telefonicznie czy drogą mailową, jeżeli zamieszczone zostały przez niego dane kontaktowe.

  1. Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu – bez wskazania kandydata) należy umieścić w najmniejszej, nieoznakowanej kopercie, otrzymanej w niniejszym pakiecie.
  2. Kopertę nieoznakowaną, zawierającą kartę do głosowania proszę włożyć do większej koperty – z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Okręgowej Komisji Wyborczej.
  3. Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz podpisać się. Głos bez pieczątki i podpisu jest nieważny.
  4. Kopertę należy wysłać pocztą odpowiednio wcześniej ponieważ liczy się data wpłynięcia (przesyłka jest już opłacona – prosimy nie naklejać znaczka, wystarczy wrzucić do skrzynki) do siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

wg harmonogramu podanego w zawiadomieniu przesłanym do wyborców
Kopertę można również dostarczyć do siedziby OKW w terminie wskazanym w pkt. 5 do godz.15.00

  1. Dzień wpływu koperty będzie potwierdzony datownikiem przez biuro Izby. Koperty, które wpłyną do Okręgowej Komisji Wyborczej po terminie podanym powyżej zostaną zniszczone komisyjnie.
  2. Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji skrutacyjnej w dniu głosowania osobistego do urny. Po otwarciu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu na imiennej liście członków rejonu wyborczego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania w trybie korespondencyjnym, nieoznakowana koperta wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.

___________________________________________________________________________________________

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA BEZPOŚREDNIEGO/OSOBISTEGO PRZY URNIE WYBORCZEJ

Lekarz, lekarz dentysta – członek rejonu wyborczego,  który nie oddał głosu w trybie korespondencyjnym może głosować osobiście w dniu głosowania w ww. miejscu i  terminie. Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza na liście członków rejonu wyborczego swoim podpisem oddanie głosu. W uzasadnionych przypadkach komisja skrutacyjna może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.