Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3, parter
tel. (22) 54-28-314
faks (22) 54-28-315
p.rejestracja@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

Bezpośrednia obsługa interesantów w Biurze Obsługi Lekarza odbywa się w godz. 10:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wymagana REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-2E, W-2F, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Pracownicy

Kierownik: Sylwia Jaworska

 • Dominika Siporska
 • Ewa Skoneczna
 • Artur Obzejta
 • Jolanta Otulak

centralny-rejestr-lekarzy

Zadania Komisji:
 • postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty, przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, uznawania kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu, przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lekarzowi cudzoziemcowi, odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lub utraty prawa wykonywania zawodu,
 • prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, a także inne zadania związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu, oraz wykonywanie innych zadań dotyczących wykonywania zawodu określone odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie rejestru lekarzy będących obywatelami państw członkowskich UE okazjonalnie i tymczasowo wykonujących zawód na terytorium RP,
 • prowadzenie ewidencji lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód w celu udzielania świadczeń zdrowotnych członkom kadry narodowej biorącym udział w wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej,
 • inne zadania określone uchwałą nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, w tym również zadania Komisji określone w § 29 ust. 2 uchwały nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r.
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawanych kwalifikacjach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • wnioskowanie o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
 • wnioskowanie o wydanie zaświadczenia lekarzom o posiadaniu przez nich prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przekazywanie, w trybie ostrzeżenia w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI), organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego zostały nałożone ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo zakaz wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony (art. 113a ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168 j.t.)) – ALERT IMI,
 • potwierdzenie tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów oraz uwierzytelnienie uprawnień członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK),
 • inne, wynikające z uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

W związku z podjęciem uchwały 22/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 8.06.2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję ds. Rejestracji i PWZ Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:

 

Skład Członkowski
 • kol. Piotr Winciunas
  Przewodniczący Komisji
 • kol. Tomasz Imiela
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • kol. Dariusz Paluszek
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • kol. Łukasz Michalczyk
  Sekretarz Komisji
 • kol. Joanna Grabska
  Członek Prezydium
 • kol. Wanda Gajzlerska
  Członek Komisji
 • kol. Michał Grądzki
  Członek Komisji
 • kol. Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • kol. Grzegorz Kwitkiewicz
  Członek Komisji
 • kol. Rafał Machowicz
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 7.04.2021 R.; KJ