Pełnomocników ds. zdrowia lekarzy powołują okręgowe rady lekarskie na podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z 2007 roku. Ich zadaniem jest pomoc lekarzom, którzy ze względu na stan zdrowia mają lub mogą mieć trudności w wykonywaniu zawodu, w tym lekarzom z problemem uzależnienia.

Każdy lekarz może się spotkać z Pełnomocnikiem. Pełnomocnik pomaga rozeznać się w sytuacji, określić problem, wybrać z różnych opcji pomocy tę, która będzie optymalna, a także pilotuje lekarza w trakcie leczenia, jeśli zachodzi taka potrzeba, itp. Treść rozmów jest objęta tajemnicą i nie jest dokumentowana. Pełnomocnik weryfikuje jedynie tożsamość lekarza i jego przynależność do OIL w Warszawie*.

W celu uzyskania ogólnych informacji o opcjach pomocy dla lekarzy do Pełnomocnika może zgłosić się również członek rodziny lekarza lub inny lekarz.

Jak skontaktować się z Pełnomocnikiem?

Osobiście online

Ze względu na sytuację epidemiczną kontakt osobisty z pełnomocnikiem jest możliwy zdalnie via Skype, Google Hangouts lub Whatsapp (loginy udostępnione zostaną mailem/sms-em).

Telefon, sms, mail

Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
tel.: 660 672 133
(w godzinach rozsądnych; pełnomocnik może nie odebrać, ale na pewno oddzwoni).

Kontakt z biurem

tel.: 22 54-28-390
Godziny pracy: 9.00-17.00

 

(uzyskanie podstawowych informacji organizacyjnych, pozostawienie wiadomości)
Działania Pełnomocnika kierowane są do:
  1. Wszystkich lekarzy, w szczególności tych, którzy podejrzewają u siebie wypalenie zawodowe lub chcą mu zapobiegać;
  2. Lekarzy z wszelkimi innymi problemami natury psychologicznej oraz zaburzeniami psychicznymi, którzy funkcjonują zawodowo, ale mają obawy, że ich stan zdrowia psychicznego się pogarsza i chcą dowiedzieć się, jakiej pomocy potrzebują i gdzie jej szukać;
  3. Lekarzy, którzy ze względu na uzależnienie, zaburzenie lub chorobę psychiczną mają trudności w wykonywaniu zawodu lub zostali zobligowani do kontaktu z Pełnomocnikiem przez Okręgową Radę Lekarską lub inne organy Izby:

a) W przypadku tych osób Pełnomocnik po podpisaniu z lekarzem Programu Zdrowotnego Lekarzy monitoruje proces leczenia, ustala częstotliwość wizyt monitorujących, w razie potrzeby kontaktuje się z osobami leczącymi i/lub przełożonym (za zgodą lekarza).

b) Uczestnictwo w PZL jest dobrowolne, jednak w sytuacji, gdy lekarz odmawia podpisania porozumienia lub nie dotrzymuje jego warunków, Pełnomocnik ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Okręgową Radę Lekarską.

 

* Wyjątek stanowią przypadki opisane w punkcie 3. W tych sytuacjach Pełnomocnik ma obowiązek prowadzić imienną dokumentację lekarza w zakresie określonym przez PZL. Dokumentacja ta jest poufna, udostępniana przez Pełnomocnika jedynie na wniosek Prezesa ORL komisji orzekającej w przedmiocie zdolności do wykonywania zawodu zwoływanej w przypadku danego lekarza. Protokół z posiedzenia komisji orzekającej oraz uchwały podejmowane przez ORL w Warszawie po uzyskaniu orzeczenia komisji są poufne.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2021 R.; KJ