1 lutego 2015

Opłaty i rachunek bankowy

Od 1 lutego 2018 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

  • za wpis do rejestru – 91 zł (wzrost o 5 zł);
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 46 zł (wzrost o 3 zł).

Opłaty należy wnosić na konto: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736.

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2016 nr 1638, t.j ze zm..) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 17 stycznia 2018 roku.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 31 STYCZNIA 2018 R.; KJ