1 lutego 2015

Opłaty i rachunek bankowy

Od 1 lutego 2020 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

  • za wpis do rejestru – 104 zł (wzrost o 6 zł);
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 52 zł (wzrost o 3 zł).

Opłaty należy wnosić na konto: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736.

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2018.2190 t.j.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nosi datę 21 stycznia 2020 roku.

 

 

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 04.02.2019 R.; KJ