1 lutego 2015

Opłaty i rachunek bankowy

Od 1 lutego 2021 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

  • za wpis do rejestru – 109 zł (wzrost o 5 zł);
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 54,50 zł (wzrost o 2,50 zł).

Opłaty należy wnosić na konto: Bank Pekao 17 1240 6247 1111 0000 4979 3765.

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2018.2190 t.j.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nosi datę 21 stycznia 2021 roku.

 

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 04.02.2021 R.; KJ