Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów jest jednostką organizacyjną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, kierowaną przez Macieja Cyrana. To pierwsza tego typu jednostka organizacyjna w Polsce.

Kontakt

ul. Puławska 18
parter (wejście od ul. Puławskiej)

tel. (22) 54 28 371, (22) 54 28 375, (22) 54 28 376, (22) 54 28 377
fax. (22) 54 28 365
odz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Pracownicy

Kierownik: Dorota Neryng

Agnieszka Bromirska-Mika
Anna Dondzbach

aktualne-szkolenia-konferencje

Zadania ośrodka
 • wykonywanie procedur rejestracyjnych podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy w tym towarzystw naukowych,
 • prowadzenie rejestru tych podmiotów,
 • potwierdzanie uzyskanych przez lekarzy punktów edukacyjnych,
 • dokonywanie wpisów o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty”
 • prowadzenie bazy informacyjnej o szkoleniach organizowanych na obszarze działania OIL w Warszawie oraz udostępnianie jej lekarzom
 • prowadzenie doradztwa dla lekarzy dotyczącego całokształtu zagadnień związanych z doskonaleniem zawodowym
 • sprawowanie nadzoru nad jakością szkoleń poprzez przeprowadzanie kontroli ich realizacji

 

Misja ośrodka
 • propagowanie idei doskonalenia zawodowego lekarzy w środowiskach pozamedycznych
 • dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy
 • ułatwianie poszczególnym lekarzom i grupom lekarzy wywiązywania się z obowiązku doskonalenia zawodowego.
 • współpraca w omawianym zakresie z zarządzającymi placówkami medycznymi, uniwersytetami medycznymi, CMKP, towarzystwami naukowymi, konsultantami wojewódzkimi, przedstawicielami płatnika, samorządami lokalnymi, partnerami zagranicznymi, podmiotami gospodarczymi, mediami
 • monitorowanie zapotrzebowania na tematykę szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem opinii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 • kreowanie polityki sprzyjającej zapewnieniu wysokiej jakości i dostępności doskonalenia zawodowego.

Ośrodek rejestruje rocznie około 1400 zdarzeń edukacyjnych ze wszystkich dziedzin medycyny oraz innych dziedzin pomocnych w wykonywaniu zawodu lekarza.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 23.01.2020 r.; KJ