12 kwietnia 2015

Wyjazd do UE

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wydaje odpowiednie zaświadczenia wyłącznie członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na podstawie złożonego wniosku, odpowiednich dokumentów (tj. dokumenty potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w ciągu ostatnich 5 lat (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)) oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, a także Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską. Wszystkie zaświadczenia wydawane są wyłącznie w języku polskim.

Imię i nazwisko

Adres do korespondecji

Telefon

E-mail

Numer PWZ

Potwierdzenie opłaty

WNIOSEK*

W związku z wyjazdem do kraju Unii Europejskiej proszę o wydanie następujących zaświadczeń:

LEKARZE

Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje formalne lekarza, który nie złożył Lekarskiego Egzaminu Państwowego zgodnie z obowiązującą Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
Zaświadczenie dotyczące postawy etycznej lekarza (ważne 3 miesiące),
Zaświadczenie potwierdzające specjalizację (tylko II st. / tytuł specjalisty) dotyczy wyłącznie potwierdzenia specjalizacji uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wymienione w pkt. 5.1.3 i pkt. 5.1.4 załącznika V do Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


LEKARZE DENTYŚCI

Inne

*Dla lekarzy udających się do Irlandii: w razie składania wniosku w celu uzyskania uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie Irlandii należy także wypełnić druk upoważniający Okręgową Radę Lekarską w Warszawie do bezpośredniego przesłania w imieniu lekarza „Zaświadczenia o postawie etycznej” (tj. niekaralności zawodowej lekarza/lekarza dentysty) do Medical Council in Ireland. Jest to wymóg postawiony przez tamtejsze władze. Pobierz druk Upoważnienia
OŚWIADCZAM, że:
w przypadku podjęcia wykonywania zawodu na obszarze innego niż RP państwa członkowskiego UE, zobowiązuję się do złożenia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (pobierz druk)
nie zalegam w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (art. 233 kk) niniejszym oświadczam, że nie jestem karany sądownie oraz, że przeciwko mnie nie toczy się postępowanie karne.

Opłatę za każde zaświadczenie pobiera się wraz ze składanym wnioskiem o wydanie zaświadczenia

Nr konta: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736 (tytuł przelewu „Opłata za zaświadczenia UE”)

(SWIFT Code: INGBPLPW

IBAN: PL

Bank Name: ING Bank Śląski)

W przypadku złożenia wniosku w siedzibie OIL istnieje możliwość dokonania opłaty w kasie.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń do 30 dni (informacji o możliwości odbioru zaświadczeń udzielamy pod nr 22 542 83 14).

Odbiór zaświadczeń UE odbywa się w siedzibie OIL w Warszawie, ul. Puławska 18 (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3, parter).

WAŻNE – adres wskazany w treści wniosku nie oznacza automatycznego (z urzędu) odesłania zaświadczeń drogą pocztową.

Opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od dnia 01 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 127 zł.

Od dnia 01 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 129 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych )

Pobieranie powyższych opłat wynika z:

  1. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
  3. Zarządzenie Nr 423/2018 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie opłaty za wydawanie zaświadczeń do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w innych państwach Unii Europejskiej

OSTATNIA AKTUALIZACJA 12.02.2021 R.; KJ