12 kwietnia 2015

Wyjazd do UE

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wydaje odpowiednie zaświadczenia wyłącznie członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na podstawie złożonego wniosku, odpowiednich dokumentów (tj. dokumenty potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w ciągu ostatnich 5lat (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)) oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, a także Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

Imię i nazwisko

Adres do korespondecji

Telefon

E-mail

Numer PWZ

Potwierdzenie opłaty

WNIOSEK*

W związku z wyjazdem do kraju Unii Europejskiej proszę o wydanie następujących zaświadczeń:

LEKARZE

Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje formalne lekarza, który nie złożył Lekarskiego Egzaminu Państwowego zgodnie z obowiązującą Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
Zaświadczenie dotyczące postawy etycznej lekarza (ważne 3 miesiące),
Zaświadczenie potwierdzające specjalizację (tylko II st. / tytuł specjalisty) dotyczy wyłącznie potwierdzenia specjalizacji uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wymienione w pkt. 5.1.3 i pkt. 5.1.4 załącznika V do Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


LEKARZE DENTYŚCI

Inne

*Dla lekarzy udających się do Irlandii: w razie składania wniosku w celu uzyskania uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie Irlandii należy także wypełnić druk upoważniający Okręgową Radę Lekarską w Warszawie do bezpośredniego przesłania w imieniu lekarza „Zaświadczenia o postawie etycznej” (tj. niekaralności zawodowej lekarza/lekarza dentysty) do Medical Council in Ireland. Jest to wymóg postawiony przez tamtejsze władze. Pobierz druk Upoważnienia
OŚWIADCZAM, że:
w przypadku podjęcia wykonywania zawodu na obszarze innego niż RP państwa członkowskiego UE, zobowiązuję się do złożenia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (pobierz druk)
nie zalegam w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (art. 233 kk) niniejszym oświadczam, że nie jestem karany sądownie oraz, że przeciwko mnie nie toczy się postępowanie karne.

Opłatę w wysokości 63 zł  za każde zaświadczenie pobiera się wraz ze składanym wnioskiem o wydanie zaświadczenia

Nr konta: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736 (tytuł przelewu „Opłata za zaświadczenia UE”)

(SWIFT Code: INGBPLPW

IBAN: PL

Bank Name: ING Bank Śląski)

W przypadku złożenia wniosku w siedzibie OIL istnieje możliwość dokonania opłaty w kasie.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń ok. 2 tygodni (informacji o możliwości odbioru zaświadczeń udzielamy pod nr 0-22 542 83 14).

Odbiór zaświadczeń w siedzibie OIL w Warszawie  (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3, parter).

Pobieranie powyższych opłat wynika z:

  1. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 1747)
  3. Zarządzenie Nr 423/2018 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie opłaty za wydawanie zaświadczeń do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w innych państwach Unii Europejskiej

Opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od dnia 01 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 100 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 stycznia 2018 r. wynosi 63 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie.
(http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych )

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 30 marca 2018 R.; KJ