Okręgowy Zjazd Lekarzy jest najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej. Uczestniczą w nim delegaci, a także z głosem doradczym – nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.

Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Zadania Okręgowego Zjadu Lekarzy
  • podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
  • ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie jej budżetu;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania okręgowej rady lekarskiej,
  • okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
  • rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
  • uchwalanie regulaminów okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej;
  • ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
  • wybór prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  • wybór członków okręgowego sądu lekarskiego oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • określenie wykazu funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.