17 lutego 2015

Regulamin Prezydium

ROZDZIAŁ V

(Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie)

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 23

1.      Rada dokonuje spośród swoich członków wyboru Prezydium, jako zgromadzenie wyborcze, zgodnie z przepisami określonymi w regulaminie wyborów, o którym mowa w § 25.

2.      Prezydium działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.

§ 24

1.      W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz Wiceprezesi, Sekretarz, Zastępca Sekretarza, Skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej uchwałą Rady.

2.      Delegaturę reprezentuje wiceprezes Rady.

3.      Jednym z Wiceprezesów oraz jednym z członków Prezydium powinien zostać lekarz dentysta.

4.      W posiedzeniach Prezydium mają prawo uczestniczyć osoby wymienione w § 12 ust. 2.

§ 25

Wybory członków Prezydium na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska oraz postępowanie w sprawach odwołania członków Prezydium ze stanowisk funkcyjnych i innych stanowisk przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach, trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 26

O wyborze Prezydium i jego ukonstytuowaniu się Prezes bezzwłocznie zawiadamia Naczelną Radę Lekarską.

§ 27

1.      Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie.

2.      Zwołując posiedzenie Prezydium Prezes lub jeden z Wiceprezesów, powiadamia  członków Prezydium, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia, podając: termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

3.      Przepisy określone w § 6, § 7, § 9, § 15, § 19-22 stosuje się odpowiednio do działalności Prezydium.

§ 28

1.      Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

2.      Za wykonanie uchwały odpowiada osoba lub osoby wskazane przez Prezydium w treści uchwały albo Sekretarz lub Zastępca Sekretarza, jeżeli Prezydium nie wskaże innej osoby.

3.      Uchwały i stanowiska Prezydium podlegają publikacji na zasadach określonych w § 7.

 Niniejszy dokument stanowi fragment załącznika do uchwały nr 7/Z/2014XXXIV

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie – Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie