Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zrzesza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu na terenie jej działania. OIL w Warszawie jest jedną z 24 okręgowych izb działających w Polsce. Wraz z Naczelną Izbą Lekarską stanowią jednostki samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Podstawę ustrojową tego samorządu stanowi art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który ustala, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem takich zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

OIL w Warszawie

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ul. Puławska 18

Nie można w Polsce wykonywać zawodu lekarza/lekarza dentysty bez spełnienia określonych warunków. Jest to zawód regulowany i wymaga uzyskania specjalnego uprawnienia – prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Prawo to nadaje właściwa okręgowa rada lekarska osobom, które spełnią określone ustawowo warunki. Są to, m.in.: posiadanie dyplomu lekarza/lekarza dentysty, właściwy stan zdrowia oraz posiadanie nienagannej etycznej postawy. Postępowanie w sprawie nadania tego uprawnienia wszczyna i przeprowadza Okręgowa Rada Lekarska na wniosek lekarza/lekarza dentysty. Dokumenty w toku tego postępowania w OIL w Warszawie przedstawia Radzie Komisja Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Opis poszczególnych procedur znajduje się w zakładce Rejestr i Prawo Wykonywania Zawodu.

Oprac. jw