1 grudnia 2014

Dla lekarzy

Okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych, wówczas uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego.

• dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed wejściem w życie rozporządzenia tj. przed dniem 06.11.2004 r.

I okres rozliczeniowy trawa do 5.11.2008
II okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2008 do 05.11.2012
III okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2012 do 05.11.2016
IV okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2016 do 05.11.2020

• dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r. okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

Instrukcja składania dokumentów w celu naliczenia punktów edukacyjnych:

1. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien wpisać chronologiczne wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył do karty EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
2. Do tak wypełnionej karty należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
3. Indeks i zaświadczenia należy ułożyć w teczce opatrzonej następującymi danymi:

imię i nazwisko,
aktualny adres korespondencyjny,
telefon kontaktowy,
adres e-mail.

4. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18, biuro Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów edukacyjnych w danym okresie rozliczeniowym.
6. Teczka z dokumentami zostanie zwrócona lekarzowi.

Tel. 22 54 28 377, d.neryng@oilwaw.org.pl

Podstawą prawna do rozliczenia punktów edukacyjnych jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Tabela punktów edukacyjnych:

 

Dla lekarzy