1 grudnia 2014

Dla lekarzy

Okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych, wówczas uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego.

• dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed wejściem w życie rozporządzenia tj. przed dniem 06.11.2004 r.

I okres rozliczeniowy trawa do 5.11.2008
II okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2008 do 05.11.2012
III okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2012 do 05.11.2016
IV okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2016 do 05.11.2020

• dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r. okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

Instrukcja składania dokumentów w celu naliczenia punktów edukacyjnych:

1. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien wpisać chronologiczne wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył do karty EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
2. Do tak wypełnionej karty należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
3. Indeks i zaświadczenia należy ułożyć w teczce opatrzonej następującymi danymi:

imię i nazwisko,
aktualny adres korespondencyjny,
telefon kontaktowy,
adres e-mail.

4. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18, biuro Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów edukacyjnych w danym okresie rozliczeniowym.
6. Teczka z dokumentami zostanie zwrócona lekarzowi.

Tel. 22 54 28 377, d.neryng@oilwaw.org.pl

Podstawą prawna do rozliczenia punktów edukacyjnych jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 października 2004 r., nowelizacja z 8 września 2016 roku zniosła limity punktów edukacyjnych w niektórych formach szkolenia, co bardzo ułatwiło zebranie wymaganej liczby punktów.

Ponadto, rozporządzenie zmieniło również liczbę punktów edukacyjnych uzyskiwanych za:

Forma doskonalenia zawodowego Liczba pkt edukacyjnych poprzednio Liczba pkt edukacyjnych obecnie
odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 3 pkt za 1 dzień 5 pkt za 1 dzień
udział w szkoleniu wewnętrznym 2 pkt za posiedzenie 1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie
wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej 10 pkt 15 pkt
udział w programie edukacyjnym poprzednio przyznawano
0,2 punktu za pytanie
1 pkt za 1 godz. programu
napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt 100 pkt
napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 10 pkt 50 pkt
przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 15 pkt 30 pkt
przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 5 pkt 10 pkt
kierowanie stażem podyplomowym poprzednio przysługiwało 5 pkt za rok za 1 lekarza 30 pkt za rok sprawowania funkcji opiekuna stażu
kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności 5 pkt za 1 rok za 1 lekarza 15 pkt za 1 lekarza za 1 rok

dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie dostępne w sejmowej bazie aktów prawnych

 

Dla lekarzy