1 grudnia 2014

Dla lekarzy

Dnia 8 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

Nowelizacja RMZ zniosła limity punktów edukacyjnych w następujących formach szkolenia:

 • udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji
 • udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym
 • odbycie praktyki klinicznej
 • udział w posiedzeniu towarzystwa naukowego
 • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum
 • udział w programie edukacyjnym
 • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym
 • kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności.

Ponadto, rozporządzenie zmieniło liczbę punktów edukacyjnych uzyskiwanych za:

Forma doskonalenia zawodowego Liczba pkt edukacyjnych poprzednio Liczba pkt edukacyjnych obecnie
odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 3 pkt za 1 dzień 5 pkt za 1 dzień
udział w szkoleniu wewnętrznym 2 pkt za posiedzenie 1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie
wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej 10 pkt 15 pkt
udział w programie edukacyjnym poprzednio przyznawano
0,2 punktu za pytanie
1 pkt za 1 godz. programu
napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt 100 pkt
napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 10 pkt 50 pkt
przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 15 pkt 30 pkt
przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 5 pkt 10 pkt
kierowanie stażem podyplomowym poprzednio przysługiwało 5 pkt za rok za 1 lekarza 30 pkt za rok sprawowania funkcji opiekuna stażu
kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności 5 pkt za 1 rok za 1 lekarza 15 pkt za 1 lekarza za 1 rok

 

Dz.U. 2016, poz.1327 – rozporządzenie zmieniające z załącznikiem określającym liczbę punktów edukacyjnych

Pozostałe zasady dotyczące rozliczania punktów edukacyjnych pozostają bez zmian. 

Przypominamy, że okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed wejściem w życie rozporządzenia tj. przed dniem 06.11.2004 r.

 

I okres rozliczeniowy trawa do 05.11.2008

II okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2008 do 05.11.2012

III okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2012 do 05.11.2016

 

 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r.okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

 

Instrukcja składania dokumentów w celu naliczenia punktów edukacyjnych:

 1. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien wpisać chronologiczne wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył do karty EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
 2. Do tak wypełnionej karty należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
 3. Indeks i zaświadczenia należy ułożyć w teczce opatrzonej następującymi danymi:
  • imię i nazwisko,
  • aktualny adres korespondencyjny,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail
 4. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
  Puławska 18, biuro Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów .
 5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów edukacyjnych w danym okresie rozliczeniowym.
 6. Teczka z dokumentami zostanie zwrócona lekarzowi.

 

Dokumenty do pobrania:

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA – w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

OSTATNIA AKTUALIZACJA 03.01.2019 r.; kj

Dla lekarzy