1 grudnia 2014

Doskonalenie zawodowe – punkty edukacyjne

Każdy lekarz i lekarz dentysta ma ustawowy obowiązek kształcenia podyplomowego. W ciągu całego okresu rozliczeniowego, który trwa 4 lata od dnia uzyskania pełnego Prawa Wykonywania Zawodu, powinien uzyskać co najmniej 200 punktów edukacyjnych. Formalnie potwierdza to Okręgowa Rada Lekarska, dokonując wpisu w Okręgowym Rejestrze Lekarzy na podstawie przedłożonej przez lekarza indywidualnej ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonego szkolenia.

WAŻNE

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 21 lutego 2022 r. ws. dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tj. od 20 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r., w okresie rozliczeniowym należało zebrać nie 200, a 100 punktów edukacyjnych.

Punkty edukacyjne – jak je zdobywać?

Wśród aktywności zawodowych, za które lekarz otrzymuje punkty edukacyjne są m.in.:

  • program specjalizacji – potwierdzeniem może być ksero dyplomu lub jakiegokolwiek dokumentu, na podstawie którego określana jest długość zrealizowanego programu specjalizacji,
  • stopień naukowy – ksero dyplomu,
  • kursy medyczne krajowe i zagraniczne – oryginał zaświadczenia,
  • kursy medyczne krajowe i zagraniczne online – zaświadczenie,
  • krajowy i zagraniczny kongres, zjazd, sympozjum, konferencja – oryginał zaświadczenia
  • program edukacyjny – zaświadczenie,
  • wykład lub sesja plakatowa – punkty są przyznawane na podstawie programu z wymienionym nazwiskiem lekarza,
  • publikacje – optymalnym sposobem na potwierdzenie umieszczenia publikacji w indeksowanych wydawnictwach będzie dostarczenie wykazu publikacji zawierającego tytuł, imię nazwisko autora /współautorów, rok publikacji i liczbę pkt MEiN na rok publikacji.

Szczegółowy opis form doskonalenia zawodowego i ich weryfikacji znajduje się w Tabeli punktów edukacyjnych.

Punkty edukacyjne – jak je rozliczać?

 

 

Imię i nazwisko

Rok rozliczenia

Numer PWZ

Załącznik

 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą przy ul. Puławskiej 18, 02-512 Warszawie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Dzieńkowski , adres email: iod@oilwaw.org.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Kontakt

Biuro ODZ

Dorota Neryng

tel.: 22 54 28 377

d.neryng@oilwaw.org.pl

Podstawy prawne  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

Dla lekarzy