Komisja ds. Stażu Podyplomowego

Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza

stanowisko nr 1 i nr 2, parter

tel. (22) 54-28-332
staz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju obsługa odbywa się z pominięciem kontaktu osobistego:

Stażyści mogą przesłać drogą mailową: staz@oilwaw.org.pl skan karty stażu podyplomowego oraz wypełniony arkusz Excel do sprawdzenia poprawności wypełnionych informacji.

Po weryfikacji drogą elektroniczną lekarz osobiście dostarcza do izby do 14 kwietnia komplet dokumentów do PWZ.

Kontakt telefoniczny:  22 542 83 32

[Komunikat z dn. 12.03.2020]

poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Pracownicy:

Kierownik:

Katarzyna Lisieska

Pracownicy biura:

Dariusz Gąsiorowski

Małgorzata Olszewska (urlop)

 

Zadania Komisji:
 • opiniowanie i przedstawianie do rekomendacji Okręgowej Radzie Lekarskiej podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
 • wnioskowanie do Prezydium ORL o skierowanie do odbycia stażu na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali ograniczone prawo wykonywania zawodu;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie organizacji, zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego, organizowania szkoleń oraz nadzoru nad odbywaniem stażu w podmiotach wpisanych na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Ministrem Zdrowia w zakresie zapewnienia odbywania stażu i kierowania na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców, nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie współorganizowania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z innymi okręgowymi izbami lekarskimi w zakresie zapewnienia odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów będących członkami tych izb;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Wojewodą Mazowieckim w zakresie odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty uprawnione do prowadzenia stażu wymagań i warunków, określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • opiniowanie oraz występowanie wspólnie z Komisją Legislacyjną do Okręgowej Rady Lekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie przepisów dotyczących odbywania stażu podyplomowego i składania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
W związku z podjęciem uchwały 23/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 8.06.2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:
Skład Członkowski
 • Maciej Nowak
  Przewodniczący Komisji
 • Tomasz Imiela
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Piotr Sobiech
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Piotr Winciunas
  Sekretarz Komisji
 • Marzena Woźniak
  Członek Prezydium Komisji
 • Katarzyna Hanus
  Członek Komisji
 • Grzegorz Jaczewski
  Członek Komisji
 • Łukasz Kaczorowski
  Członek Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Paweł Pawłowski
  Członek Komisji
 • Wojciech Popowski
  Członek Komisji
 • Andrzej Siarkiewicz
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 29.10.2019 R.; KJ