Dodatkowe informacje

Kontakt

Mediator OIL

Andrzej Siarkiewicz

mediator@oilwaw.org.pl

piętro I

tel. (22) 54-28-329

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

9.30 – 14.00

Spotkanie z Mediatorem możliwe w każdy piątek po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Pracownik

Zuzanna Pierścińska

z.pierscinska@oilwaw.org.pl

 

Informacje podstawowe

Na mocy art. 113 ustawy o izbach lekarskich w czasie postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej albo – w czasie postępowania przed sądem – sąd lekarski, może z inicjatywy stron lub za ich zgodą skierować sprawę do mediacji między pokrzywdzonym a obwinionym.

Postępowanie mediacyjne nie może trwać dłużej niż dwa miesiące. Czasu tego nie wlicza się do czasu postępowania wyjaśniającego. Mediację prowadzi wybrany na okres jednej kadencji przez okręgową radę lekarską mediator – lekarz godny zaufania. Mediatorem nie może być członek sądu lekarskiego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej ani jego zastępca.

Po przeprowadzeniu mediacji mediator sporządza z niego sprawozdanie z przebiegu i wyników mediacji, które następnie dołącza się do akt sprawy.

 

Szczegółowe zasady działania mediatora określają przepisy art. 23a ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z pn. zmianami) oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 108, poz. 1020).

Na ich mocy mediator:

  • otrzymuje informacje z akt sprawy „jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego”;
  • niezwłocznie po otrzymaniu doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego nawiązuje kontakt z pokrzywdzonym i obwinionym, ustalając termin i miejsce spotkania z każdym z nich;
  • przeprowadza z pokrzywdzonym i obwinionym indywidualne spotkanie informując o istocie i zasadach postępowania mediacyjnego oraz przysługujących im uprawnieniach;
    przeprowadza spotkanie mediacyjne obu stron;
  • pomaga w sporządzeniu ewentualnej ugody;
  • sporządza sprawozdanie z przebiegu postępowania mediacyjnego oraz jego wyników.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 25.09.2019 R.; KJ