8 grudnia 2014

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

§ 1

Komisja działa w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 28 poz. 152 z 1997 r. z późn. zm.), uchwały NRL Nr 30/VI/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy.

§ 2

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1. Sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów w sprawach dotyczących procedur określonych uchwałą NRL Nr 30/VI/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy.
2. Kontrola dokumentacji lekarzy i lekarzy dentystów, przedstawianie stanowiska komisji oraz występowanie z wnioskami do Prezydium ORL i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
3. Wydawanie zaświadczeń zgodnych z dyrektywą Nr 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., lekarzom i lekarzom dentystom, ubiegającym się o pracę w państwach członkowskich UE.
4. Wnioskowanie o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
5. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń lekarzom potwierdzających posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
6. Sprawowanie w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej nadzoru nad prowadzeniem okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, jego aktualizacja we współpracy z Centralnym Rejestrem Lekarzy, w tym prowadzenie zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy.
7. Prowadzenie ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, wydane przez urzędy wojewódzkie i nie dokonali wymiany dokumentu prawa wykonywania zawodu lub utracili prawo wykonywania zawodu
8. Wydruk i wydanie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty”,
9. Współpraca z Naczelną Radą Lekarską oraz innymi okręgowymi izbami lekarskimi i ich organami,
10. Współpraca z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.
11. Współdziałanie z innymi komisjami i organami Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach określonych w uchwałą NRL Nr 30/VI/10 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy.
12. Współdziałanie z komisjami do spraw rejestracji i organami innych Okręgowych Izb Lekarskich.
13. Prowadzenie z upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w zakresie określonym regulaminem, korespondencji z organami centralnej i terenowej administracji rządowej, administracji samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami prowadzącymi działalność leczniczą i lekarzami w sprawach określonych uchwałą NRL Nr 30/10/VI.
14. Inne, wynikające z uchwał zjazdów, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL.
15. Współpraca z Rządowym Centrum Informacyjnym w sprawie aktualizowania danych zawartych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy.

§ 3

1. Członkami komisji mogą być lekarze i lekarze dentyści – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
2. Przewodniczącym komisji powinien być członek Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 4

1. W skład komisji wchodzą: przewodniczący oraz członkowie w liczbie ustalonej przez Okręgową Radę Lekarską, z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału lekarzy dentystów.
2. Przewodniczącego i członków komisji wybiera Okręgowa Rada Lekarska na okres kadencji.
3. Wiceprzewodniczącego, sekretarza i członka prezydium komisja wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu, zwykłą większością głosów ,a w przypadku jednakowej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz członek komisji stanowią jej prezydium.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

§ 5

Prezydium komisji działa w imieniu komisji pomiędzy jej posiedzeniami.

§ 6

Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji w zależności od potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

§ 7

Przewodniczący komisji:
a) organizuje pracę komisji;
b) przewodniczy jej posiedzeniom;
c) przygotowuje projekt rocznego planu wydatków komisji;
d) reprezentuje komisję na posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie;
e) składa sprawozdania z działalności komisji Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie oraz sprawozdanie kadencyjne Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie;
f) podpisuje dokumenty wewnętrzne komisji oraz wraz z Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej dokumenty będące stanowiskiem ORL;

§ 8

Sekretarz komisji:
a) sporządza protokół z posiedzenia,
b) sporządza zapis podjętych stanowisk i wniosków.

§ 9

Stanowiska i wnioski podejmowane są większością głosów członków komisji, przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 10

Komisja wykonuje swoje zadania poprzez ścisłą współpracę z pracownikami administracji, którzy wchodzą w skład Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Nadzór merytoryczny nad pracą Zespołu ds. Rejestracji i PWZ sprawuje, z upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro ORL w Warszawie.