25 marca 2015

Wymagana dokumentacja

Informacja dla osób składających wniosek o wydanie opinii o eksperymencie medycznym – badaniu klinicznym

Przed złożeniem wniosku do Komisji Bioetycznej o wydanie opinii w sprawie eksperymentu medycznego – badania klinicznego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Wniosek do Komisji Bioetycznej powinien zawierać:

 1. oznaczenie osoby lub innego podmiotu zamierzającego przeprowadzić eksperyment medyczny, a w przypadku eksperymentu prowadzonego w dwóch lub więcej podmiotach – również nazwy wszystkich podmiotów, w których eksperyment ten ma być przeprowadzony;
 2. tytuł eksperymentu medycznego wraz z uzasadnieniem co do jego celowości i wykonalności;
 3. imię i nazwisko, adres oraz kwalifikacje zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować eksperymentem medycznym;
 4. informację o warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uczestników;
 5. dane o spodziewanych korzyściach leczniczych i poznawczych oraz ewentualnie przewidywanych innych korzyściach dla uczestników;
 6. wymagane przepisami załączniki.

Wymagane przepisami załączniki to:

 1. protokół badania klinicznego, który zawiera:
  1. cele,
  2. plan,
  3. metodologię,
  4. zagadnienia statystyczne;
  5. organizację badania klinicznego;
  6. sposób monitorowania prowadzenia badania w zakresie jego zgodności z protokołem badania;
 1. szczegółowy opis badania klinicznego, odnoszący się do:
  1. danych dotyczących badanego produktu leczniczego;
  2. przewidywanej liczby jego uczestników,
  3. miejsca i czasu wykonywania badania klinicznego,
  4. planowanych procedur,
  5. warunków włączenia i wykluczenia uczestnika z badania klinicznego,
  6. przyczyny przerwania badania klinicznego,
  7. planowane wykorzystanie wyników badania klinicznego;
 2. karta obserwacji klinicznej;
 3. broszurę badacza, która powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę sponsora, nazwę i opis badanego produktu leczniczego oraz datę wydania broszury;
  2. fizycznych, farmaceutycznych, farmakologicznych, toksykologicznych, farmakokinetycznych, metabolicznych i klinicznych właściwościach badanego produktu leczniczego;
  3. nazwę chemiczną badanego produktu leczniczego, wszystkie jego aktywne składniki, grupę farmakologiczną, przesłanki do prowadzenia badań klinicznych i ogólne zasady oceny badanego produktu leczniczego;
  4. dotyczące postaci i składu badanego produktu leczniczego;
  5. dotyczące badania przedklinicznego;
  6. dotyczące farmakologii nieklinicznej, w tym o farmakokinetyce i metabolizmie badanego produktu leczniczego u zwierząt doświadczalnych;
  7. pochodzące z wcześniejszych badań klinicznych, w tym o farmakokinetyce i metabolizmie badanego produktu leczniczego u ludzi;
  8. dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności badanego produktu leczniczego;
  9. istotne dla prowadzonego badania klinicznego, zebrane po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego, w szczególności dotyczące dawkowania, drogi podania, działań niepożądanych;
  10. dotyczące podsumowania danych oraz zawierające wskazówki dla badacza;
  11. dotyczące piśmiennictwa.
 4. dane dotyczące badaczy, w tym dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować badaniem klinicznym – dokumentami tymi mogą być m.in.:
  1. dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje;
  2. dokumenty potwierdzające uzyskane stopnie naukowe;
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 5. wskazanie ośrodków uczestniczących w badaniu klinicznym;
 6. opis finansowania badania klinicznego;
 7. informacje na temat transakcji finansowych oraz rekompensat wypłacanych uczestnikom oraz badaczom lub ośrodkom badawczym, w których jest prowadzone badanie kliniczne, za udział w badaniu klinicznym;
 8. opis wszelkich innych umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym, w którym jest prowadzone badanie kliniczne;
 9. wzór informacji przeznaczonej dla pacjenta, zawierającej przynajmniej poniższe informacje:
  1. o istocie, charakterze i celu badania klinicznego;
  2. o leczeniu stosowanym w badaniu klinicznym i zasadach losowego doboru uczestników;
  3. zawierające opis procedur i badań medycznych związanych z udziałem w badaniu klinicznym;
  4. o obowiązkach uczestnika badania klinicznego;
  5. o możliwym do przewidzenia ryzyku i niedogodnościach dla uczestnika badania klinicznego lub dla embrionu, płodu lub karmionego piersią niemowlęcia;
  6. o oczekiwanych korzyściach z badania klinicznego, a w przypadku gdy osiągnięcie takich korzyści nie jest zamierzone, także o tym fakcie;
  7. o dostępnych alternatywnych metodach leczenia i związanych z nimi procedurach oraz wynikających z ich zastosowania istotnych korzyściach i ryzyku;
  8. o odszkodowaniu lub możliwości leczenia uczestnika badania klinicznego w przypadku szkody powstałej w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym;
  9. o sposobie przekazywania płatności (jeżeli były zakładane) dla uczestnika badania klinicznego;
  10. o przewidywanych wydatkach (jeżeli były zakładane), jakie uczestnik badania klinicznego może ponieść w związku z uczestnictwem w badaniu;
  11. o zasadach dobrowolności udziału i możliwości odmowy i wycofania się uczestnika z badania klinicznego w każdej chwili bez szkody dla siebie lub utraty korzyści, do jakich uczestnik jest z innych względów uprawniony;
  12. o konieczności wyrażenia pisemnej zgody na udostępnienie dokumentów źródłowych dotyczących uczestnika badania klinicznego podmiotom uprawnionym do przeprowadzania monitorowania, audytu lub inspekcji badań klinicznych;
  13. o konieczności wyrażenia pisemnej zgody na dostęp badacza do dokumentacji medycznej uczestnika badania klinicznego wytworzonej przed rozpoczęciem badania klinicznego oraz o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika badania klinicznego związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym;
  14. o zachowaniu poufności tej części dokumentacji badania klinicznego, która pozwoliłaby na identyfikację uczestnika badania klinicznego, oraz o wyłączeniu danych osobowych z ewentualnej publikacji wyników badania klinicznego;
  15. zawierające zapewnienie, że wszelkie nowe dane na temat badania klinicznego mogące mieć wpływ na wolę dalszego uczestnictwa będą niezwłocznie przekazywane uczestnikowi badania klinicznego lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
  16. dotyczące osoby, z którą można kontaktować się w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania klinicznego, praw uczestników badania klinicznego i zgłaszania ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym;
  17. możliwych do przewidzenia okolicznościach i powodach, dla których uczestnictwo w badaniu klinicznym mogłoby zostać przerwane;
  18. dotyczące czasu udziału uczestnika badania klinicznego w tym badaniu;
  19. przewidywanej liczbie uczestników badania klinicznego.
 10. wzór formularza świadomej zgody uczestnika, w którym powinny być zawarte co najmniej stwierdzenia dotyczące:
  1. dobrowolnego wyrażenia zgody na udział w badaniu klinicznym po zapoznaniu się z informacją,
  2. potwierdzenia możliwości zadawania pytań prowadzącemu badanie kliniczne i otrzymania odpowiedzi na te pytania,
  3. uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu klinicznym w każdym jego stadium;
 11. wzór oświadczenia o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 12. polisa i potwierdzenie opłacenia składki potwierdzające ubezpieczenie podmiotu prowadzącego eksperyment medyczny – badanie kliniczne:
  1. 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy do 10 osób;
  2. 000.000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 11 do 25 osób;
  3. 000.000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 26 do 50 osób;
  4. 000.000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 51 do 100 osób;
  5. 000.000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy ponad 100 osób.
 13. wzór oświadczenia składanego przez uczestnika, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych związanych z udziałem w eksperymencie medycznym przez osobę lub podmiot przeprowadzający ten eksperyment;
 14. zgodę kierownika podmiotu, w którym jest planowane przeprowadzenie badania klinicznego;
 15. oświadczenie o komercyjnym albo niekomercyjnym* charakterze badania (wzory odpowiednich oświadczeń do pobrania tutaj);

* Za niekomercyjne uważa się badania, w których właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, będący uczelnią lub federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Informacja dla osób składających wniosek o wydanie opinii o eksperymencie medycznym

Przed złożeniem wniosku do Komisji Bioetycznej o wydanie opinii w sprawie eksperymentu medycznego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Wniosek do Komisji Bioetycznej powinien zawierać:

 1. oznaczenie osoby lub innego podmiotu zamierzającego przeprowadzić eksperyment medyczny, a w przypadku eksperymentu prowadzonego w dwóch lub więcej podmiotach – również nazwy wszystkich podmiotów, w których eksperyment ten ma być przeprowadzony;
 2. tytuł eksperymentu medycznego wraz z uzasadnieniem co do jego celowości i wykonalności;
 3. imię i nazwisko, adres oraz kwalifikacje zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować eksperymentem medycznym;
 4. informację o warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uczestników;
 5. dane o spodziewanych korzyściach leczniczych i poznawczych oraz ewentualnie przewidywanych innych korzyściach dla uczestników;
 6. wymagane przepisami załączniki.

Wymagane przepisami załączniki to:

 1. szczegółowy opis eksperymentu medycznego, odnoszący się do:
  1. przewidywanej liczby jego uczestników,
  2. miejsca i czasu wykonywania eksperymentu medycznego,
  3. planowanych procedur,
  4. warunków włączenia i wykluczenia uczestnika z eksperymentu medycznego,
  5. przyczyny przerwania eksperymentu medycznego,
  6. planowane wykorzystanie wyników eksperymentu medycznego;
 2. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować eksperymentem medycznym – dokumentami tymi mogą być m.in.:
  1. dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje;
  2. dokumenty potwierdzające uzyskane stopnie naukowe;
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 3. wzór informacji przeznaczonej dla uczestnika, zawierającej przynajmniej poniższe informacje:
  1. cel, pełny plan eksperymentu medycznego oraz ryzyko i korzyści związane z eksperymentem;
  2. zakres i długość trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;
  3. ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika;
  4. środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz poufności jego danych osobowych;
  5. zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;
  6. zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;
  7. wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego, danych oraz materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym jego użycia dla celów komercyjnych;
  8. źródła finansowania eksperymentu medycznego;
  9. zasady dostępu do leczenia eksperymentalnego po zakończeniu udziału w eksperymencie leczniczym, jeżeli okaże się, że u danego uczestnika eksperyment ten przyniósł korzyści dla jego zdrowia;
  10. możliwości i zasady dostępu do innego eksperymentu leczniczego, jeżeli może on przynieść uczestnikowi korzyści dla jego zdrowia;
  11. prawach uczestnika eksperymentu oraz o ochronie gwarantowanej w przepisach prawa, w szczególności o przysługującym mu prawie do odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym w zakresie prawa do opieki zdrowotnej.
 4. wzór formularza zgody uczestnika, w którym powinny być zawarte co najmniej stwierdzenia dotyczące:
  1. dobrowolnego wyrażenia zgody na poddanie się eksperymentowi medycznemu po zapoznaniu się z informacją,
  2. potwierdzenia możliwości zadawania pytań prowadzącemu eksperyment medyczny i otrzymania odpowiedzi na te pytania,
  3. uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie medycznym w każdym jego stadium;
 5. wzór oświadczenia o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 6. polisa i potwierdzenie opłacenia składki potwierdzające ubezpieczenie podmiotu prowadzącego eksperyment medycznych:
  1. w przypadku eksperymentów leczniczych na kwotę 50 000 euro;
  2. w przypadku eksperymentów badawczych na kwotę 100 000 euro;
 7. wzór oświadczenia składanego przez uczestnika, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych związanych z udziałem w eksperymencie medycznym przez osobę lub podmiot przeprowadzający ten eksperyment;
 8. zgodę kierownika podmiotu, w którym jest planowane przeprowadzenie eksperymentu medycznego.

DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ W SEGREGATORACH

OSTATNIA AKTUALIZACJA 08.06.2021  R.; KJ

Wymagana dokumentacja