2 lutego 2016

Informacja dot. nowelizacji ustawy w zakresie potwierdzania znajomości j. polskiego

Lekarze i lekarze dentyści, którzy nie ukończyli studiów w języku polskim, a chcą uzyskać PWZ, muszą złożyć egzamin z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego przeprowadza Naczelna Izba Lekarska. Nawet lekarze i lekarze dentyści z obywatelstwem polskim, jeśli kończyli studia w obcym języku (np. na polskiej uczelni w języku angielskim), w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu muszą zdać z oceną pozytywną egzamin z języka polskiego.

Do tej pory w niektórych przypadkach wystarczało złożenie oświadczenia. Zmiana wynika z wejścia w życie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdrożyła do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r., zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów