26 lutego 2015

Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
Opis procedury 1. Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:

 1. w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim „Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu” oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
 2. w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji ds. kształcenia ustawicznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego.

Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia – stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.

2. Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji ds. kształcenia ustawicznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.

3. Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim „Wniosku” adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty
 1. złożone odpowiednie oświadczenie,
 2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu,
 3. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania.
Formularze

1. Oświadczenie o podjęciu wykonywania zawodu

2. Orzeczenie o stanie zdrowia

Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna

Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Komisja ds. doskonalenia zawodowego

Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi Miesiąc
Tryb odwoławczy Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej rady lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uwagi Dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

 1. nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego,
 2. nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,
 3. przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu,
 4. miał zawieszone prawo wykonywania zawodu

zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 10.06.2020 R.; KJ