25 lutego 2015

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
Opis procedury Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który odbył staż podyplomowy oraz złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP/LEK) – obowiązuje od 1 października 2004 r., okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagane dokumenty
 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie” (W-2) zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu, oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;
 2. dyplom ukończenia uczelni medycznej:

  a) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:

  odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty wraz z odpisem suplementu do dyplomu, a w przypadku braku odpisu, suplement należy dostarczyć w oryginale wraz z jego dwustronną kserokopią.

  b) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego:

  – dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b (dokument wydany w języku innym niż język polski należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)

  c) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa (poza UE):

  – dyplom ukończenia studiów medycznych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty i suplement (jeśli obowiązuje) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);lub

  – dyplom ukończenia studiów medycznych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty i suplement (jeśli obowiązuje) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

  UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych)”

 3. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 4. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu  – oryginał dokumentu tożsamości do wglądu,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
 7. Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” (dokument wydany w celu odbycia stażu podyplomowego, obowiązujący od 2017 r. ), lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” (dokument wydany w celu odbycia stażu podyplomowego, obowiązujący od 2017 r.), lub  „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” (dokument wydawany do 2016 r.) lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (dokument wydawany do 2016 r.) albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu” (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999 r.).
 8. a) w przypadku stażu podyplomowego odbytego na terytorium RP: „Kartę stażu podyplomowego lekarza”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” (dotyczy lekarzy dentystów który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997 r.)
  b) w przypadku stażu podyplomowego odbytego poza granicami RP:  decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kopię dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego obejmującego okres oraz miejsce odbywania stażu, potwierdzenie uprawnień (prawa wykonywania zawodu) do odbycia stażu podyplomowego na terytorium innego państwa oraz potwierdzenie niekaralności w zawodzie obejmujące okres wykonywania zawodu w innym państwie, wydane przez właściwy organ danego państwa.
 9. Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) składanego po 2013 r lub Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) składanego przed 2013 r. – świadectwo należy dostarczyć w ORYGINALE wraz z jego kserokopią.

  UWAGA!! W przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa złożenia egzaminu LEK/LDEK czy LEP/LDEP, należy przedłożyć PIERWSZE świadectwo złożenia egzaminu jako potwierdzenie spełnienia warunku ustawowego;

   

 10. zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek członkowskich na rzecz OIL w Warszawie – (zaświadczenie wydaje Sekcja Windykacji Składek OIL w Warszawie – pokój 001 – parter)

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.

Formularze
 1. Wniosek – W2
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia
Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uwagi Postępowanie dotyczy:

 • lekarza/lekarza dentysty, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który ukończył staż podyplomowy lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (wymóg egzaminu obowiązuje od dnia 1 października 2004 r.),
 • lekarza dentysty, któremu stwierdzono prawo wykonywania zawodu lekarza pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu (przed dniem 27 września 1997 r.) i który ukończył praktykę przygotowawczą lekarsko-dentystyczną, (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.)

zamierzającego wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 2.08.2021 R.; KJ