26 lutego 2015

Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
  • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
  • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
Opis procedury Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu, Komisja Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Następnie wydawany jest nowy dokument PWZ z widoczną adnotacją „duplikat”.
Wymagane dokumenty
  1. oświadczenie (pobierz formularz); formularz można też uzyskać w siedzibie izby,
  2. dwie aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie formatu 3.5 x 4.5 (zdjęcie biometryczne).
Formularze 1. Oświadczenie o utracie prawa wykonywania zawodu
Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi Miesiąc
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 19.09.2022 R.; KJ