26 lutego 2015

Wykaz dokumentów dotyczących ewidencji lekarzy cudzoziemców biorących udział w wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej, uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza w czasie wydarzenia sportowego

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Postępowanie dotyczy Lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca (lekarz niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE) zamierzającego udzielać świadczeń zdrowotnych członkom kadry narodowej biorących udział w wydarzeniach sportowych organizowanych na terytorium RP
Wymagane dokumenty
  1. Oświadczenie o zamiarze udzielania świadczeń z podaniem miejsca i czasu jego udzielania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Dokument potwierdzający formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza – licencja, lub prawo wykonywania zawodu wydane przez właściwy organ administracji rządowej państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód lekarza – wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  3. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa, w którym wykonuje zawód lekarza, potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie (brak postępowań i ograniczeń w wykonywaniu zawodu) tzw. „Certificate of Good Standing” – wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  4. Dokument potwierdzający obywatelstwo – paszport – kserokopia;
  5. Dowód opłaty dokonanej na konto bankowe o numerze: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736; SWIFT Code: INGBPLPW , IBAN: PL, Bank Name: ING Bank Śląski

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości nie wyższej niż 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku (art. 9 b ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.

Tym samym w celu uzyskania informacji dotyczącej wysokości opłaty należy skontaktować się z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie (tel. 22 54 28 314 e-mail p.rejestracja@oilwaw.org.pl).

Formularze Oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP w czasie trwania wydarzenia sportowego

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 21.11.2018 R.; KJ