Sprawy dotyczące majątku i gospodarki finansowej samorządu lekarskiego są omówione w Rozdziale 8 ustawy o izbach lekarskich.
Majątek izb lekarskich stanowią: fundusz oraz ruchomości i nieruchomości.

Na fundusz izb lekarskich składają się:


  • składki członkowskie

  • zapisy, darowizy, dotacje

  • wpływy z działalności gospodarczej

  • inne wpływy

Majątkiem i funduszem izb zarządzają okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska.
Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej.

Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.