9 kwietnia 2015

Uchwały

UCHWAŁY Z DN. 16 STYCZNIA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 1/R-VII/15 ORL w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2015–2018
 • UCHWAŁA NR 2/R-VII/15 ORL w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2015–2018
 • UCHWAŁA NR 3/R-VII/15 ORL w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie kadencji 2015-2018
 • UCHWAŁA NR 4/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Kornela Krasnego z opłaty projektu eksperymentu medycznego o numerze KB/970/14 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 5/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Małgorzaty Siergiej z opłaty projektu eksperymentu medycznego o numerze KB/971/14 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

UCHWAŁY Z DN. 27 LUTEGO 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 7/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wprowadzonego uchwałą nr 56/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr 74/R-VII/14 i nr 112/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r.
 • UCHWAŁA NR 12/R-VII/15 ORL w sprawie upoważnienia kol. Andrzeja Sawoniego – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i kol. Romana Olszewskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podpisania umowy najmu lokalu użytkowego należącego do Spółdzielni Spożywców MOKPOL
 • UCHWAŁA NR 13/R-VII/15 ORL w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej
 • UCHWAŁA NR 14/R-VII/15 ORL w sprawie Kolegium Redakcyjnego biuletynu „Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie PULS”
 • UCHWAŁA NR 15/R-VII/15 ORL w sprawie upoważnienia pracowników Zespołu ds. Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kierownika Zespołu ds. obsługi Delegatury Radomskiej do dokonywania czynności związanych z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie lekarzy i lekarzy dentystów zamierzających wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej
 • UCHWAŁA NR 16/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Katarzyny Boryckiej-Kiciak z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego o numerze KB/977/15 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 17/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Anny Jasińskiej z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego o numerze KB/978/15 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 18/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Macieja Podsiadło z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego o numerze KB/979/15 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

UCHWAŁY Z DN. 20 MARCA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 19/R-VII/15 ORL w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej
 • UCHWAŁA NR 20/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 7/R-VII/15 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁY Z DN. 24 KWIETNIA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 22/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 3/R-VII/14 ORL w Warszawie z dn. 10 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Warszawie do podejmowania uchwał w imieniu ORL w Warszawie o wydatkowaniu kwot finansowych na okres kadencji o 2013 – 2017
 • UCHWAŁA NR 23/R-VII/15 ORL w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 5/2015 z dn. 22 kwietnia 2015 r. Rady Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej
 • UCHWAŁA NR 24/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Mai Gorajskiej z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego o numerze KB/985/15 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 25/R-VII/15 ORL w sprawie zwolnienia kol. Jolanty Strzeleckiej z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego o numerze KB/983/15 przedstawionego Komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 26/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 64/R-VII/14 ORL w Warszawie z dn. 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 27/R-VII/15 ORL w sprawie upoważnienia Prezesa ORL w Warszawie i Skarbnika ORL w Warszawie do przedłużenia umowy z Kancelarią Prawną Dittmajer i Wspólnicy s.k. na prowadzenie Telefonicznej Asysty Prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków OIL w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 30/R-VII/15 ORL w sprawie wniosku Komisji Uchwał i Wniosków XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie o odrzucenie projektu apelu o wycofanie z procesu legislacyjnego rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności z dn. 16 lipca 2014 r., jako ograniczonego do legalizacji procedury in vitro i przyjmującego rozwiązania budzące moralny sprzeciw

UCHWAŁY Z DN. 19 CZERWCA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 31/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 67/R-VII/14 ORL w Warszawie z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki ORL w Warszawie na okres kadencji 2013 – 2017
 • UCHWAŁA NR 32/R-VII/15 ORL w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w wynajmowanych przez OIL w Warszawie pomieszczeniach przy ul. Puławskiej 18
 • UCHWAŁA NR 33/R-VII/15 ORL w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych i zakup wyposażenia dwóch sal konferencyjnych w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18
 • UCHWAŁA NR 34/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników OIL w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 57/R-VII/14 ORL w Warszawie z dn. 28 marca 2014 r.; (załącznik do uchwały dostępny do wglądu w biurze Izby)
 • UCHWAŁA NR 35/R-VII/15 ORL w sprawie umarzania należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek członkowskich na rzecz OIL w Warszawie

UCHWAŁY Z DN. 11 WRZEŚNIA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 38/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 91/R-VII/14 ORL w Warszawie z dn. 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń ORL w Warszawie w 2015 r.
 • UCHWAŁA NR 39/R-VII/15 ORL w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych celem organizacji Kongresu Polonii Medycznej w 2016 r.
 • UCHWAŁA NR 40/R-VII/15 ORL w sprawie ustanowienia odznaczenia „Mentor”

UCHWAŁY Z DN. 22 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 45/R-VII/15 ORL w sprawie wyrażenia zgody na zakup lokalu mieszkalnego przylegającego do siedziby OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18

UCHWAŁY Z DN. 27 LISTOPADA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 47/R-VII/15 ORL w sprawie zawieszenia na czas określony lekarzowi Konstantemu Radziwiłłowi mandatu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i stanowiska funkcyjnego Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
 • UCHWAŁA NR 48/R-VII/15 ORL w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2016 r.
 • UCHWAŁA NR 49/R-VII/15 ORL w sprawie ustalenia terminu i miejsca obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
 • UCHWAŁA NR 50/R-VII/15 ORL w sprawie wyasygnowania środków finansowych na potrzeby XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
 • UCHWAŁA NR 51/R-VII/15 ORL w sprawie wyboru drukarni i podpisania umowy na druk miesięcznika „Puls” w roku 2016, wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 53/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 58/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Komisji ds. warunków zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2013-2017

UCHWAŁY Z DN. 18 GRUDNIA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 56/R-VII/15 ORL wraz z załącznikiem w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Nielubowicza
 • UCHWAŁA NR 57/R-VII/15 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 24/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady Fundacji „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej

OSTATNIA AKTUALIZACJA 1 LUTEGO 2016 R.; KJ