15 lipca 2020

Klauzula informacyjna dotycząca nagrań głosowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

  • Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów.
  • Monitoringiem rozmów objęte są wybrane rozmowy przychodzące.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
  • Okres przechowywania nie przekracza 30 dni od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie.
  • W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomaszem Dzieńkowskim, jest możliwy za pośrednictwem e-maila: iod@oilwaw.org.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.